Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy ważne terminy podatkowe na marzec 2023. Jak Państwo widzą- w marcu tych terminów jest już znacznie mniej niż w lutym. Większość decyzji m.in. wybór formy opodatkowania już za Wami. Kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie deklaracji rocznej za rok 2022. Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego upływa już 31. marca, natomiast deklaracje roczne składać można do 2 maja.

6.03.2023 (poniedziałek)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.
7.03.2023 (wtorek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop CIT-10
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za luty 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od lutego 2019 r. do lutego 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
10.03.2023 (piątek)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2023 r.
15.03.2023 (środa)
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
20.03.2023 (poniedziałek)
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za luty 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy PIT-4
 • wpłata za luty 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT 8E
 • wpłata za luty 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8A, PIT -8C
 • wpłata za luty 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za luty 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za luty 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata na PFRON za luty 2023 r.
27.03.2023 (poniedziałek)
 • wpłata podatku VAT za luty  2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2023 r.
31.03.2023 (wtorek)
 • złożenie deklaracji oraz uiszczenie opłaty środowiskowej należnej za rok poprzedni, obowiązującej za korzystanie ze środowiska
 • złożenie deklaracji IFT-2R za poprzedni rok podatkowy do US podatnika (składają ją przedsiębiorcy będący płatnikami podatku u źródła); (dotyczy podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 • złożenie informacji ORD-U
 • złożenie powiadomienia CBC-P
 • dla podatników minimalnego podatku dochodowego
  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
  • zapłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku;
  • przekazanie informacji o spółkach wchodzących w tym roku podatkowym w skład grupy spełniającej warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy CIT
 • termin na sporządzenie sprawozdania finansowego

 

 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.