Polityka Społecznej Odpowiedzialności Grupy Skłodowscy

Dokument zawiera wewnętrzne wskazówki dotyczące prowadzenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

SPIS TREŚCI

 1. Dane podmiotu
 2. Podstawa opracowania
 3. Misja podmiotu
 4. Cele polityki
 5. Interesariusze
 6. Relacje z partnerami biznesowymi
 7. Kierunki polityki
 8. Rozwiązania szczegółowe
 9. Uwagi końcowe

1.       DANE PODMIOTU

Nazwa:

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Siedziba główna:

Ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

Sektor:

Usługi

Opis działalności:

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy to połączenie eksperckiej wiedzy prawno-podatkowej z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi i pełną gamą usług outsourcingowych (BPO/SSC).  Biuro rachunkowe (usługi księgowe i kadrowo-płacowe)

Wielkość przedsiębiorstwa:

średnie

2.       PODSTAWA OPRACOWANIA

Zdajemy sobie sprawę, że dążąc do tego, aby stać się znaczącą i odpowiedzialną Kancelarią musimy nie tylko zaspokajać obecnie i przyszłe potrzeby Klientów, ale także korzystnie przyczyniać się do rozwoju społeczności.  W związku z tym, Kancelaria Skłodowscy przyjęła Politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i wprowadziła powiązane systemy, aby zapewnić aktywną identyfikację, zrozumienie i właściwe podejście do interesów wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy.

Zaangażowanie społeczne jest jednym z ważniejszych obszarów dla Grupy Skłodowscy. Rozumiemy wpływ naszej firmy na otoczenie i możliwości zaangażowania się w społeczności, w których prowadzimy naszą działalność i jesteśmy gotowi wnieść do nich swój pozytywny wkład.

3.       MISJA PODMIOTU

Nasza strategia opiera się na 3 głównych filarach:

 • Naszym celem jest stosowanie zrównoważonych rozwiązań, kreowanie trendów i bycie liderem w sektorze rachunkowości
 • Chcemy, by nasza marka była postrzegana przez pracowników, klientów i konsumentów jako zaangażowana społecznie
 • Pragniemy działać w sposób przyjazny środowisku w każdym aspekcie naszego biznesu

Zaangażowanie społeczne jest kluczowym elementem prowadzonej przez nas działalności, ponieważ zależy ona w dużej mierze od relacji z interesariuszami. Kwestia społecznej odpowiedzialności jest dla nas niezwykle istotna i realizujemy ją poprzez zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego oraz poprzez inwestowanie i uczestnictwo w odpowiednich działaniach na rzecz społeczności. Tym samym zobowiązujemy się do rozwijania długoterminowych relacji ze społecznościami i interesariuszami naszej organizacji. 

4.       CEL POLITYKI

Celem wdrożenia niniejszej polityki jest wsparcie rozwoju spółki oraz społeczności lokalnej z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych oraz relacji z różnymi grupami interesariuszy.

5.       INTERESARIUSZE

Projektując niniejszą politykę zidentyfikowano następujące grupy interesariuszy:

 1. pracownicy,
 2. odbiorcy usług,
 3. lokalni przedsiębiorcy,
 4. lokalne organizacje pozarządowe,
 5. mieszkańcy okolicy, w szczególności: uczniowie i studenci.

6.       RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Determinacja w wykonywaniu prac o najwyższej jakości oraz uczciwość w stosunku do wymogów prawno-podatkowych są fundamentem, na którym budujemy zaufanie naszych partnerów. Zrównoważone podejście do rozwoju Kancelarii jest gwarancją długoterminowego funkcjonowania dzięki zaufaniu naszych klientów. W relacjach biznesowych wszyscy pracownicy Grupy Skłodowscy są zobowiązani stosować się do przepisów prawa i zasad etyki biznesu. W przypadku ich nieprzestrzegania Zarząd Kancelarii ma obowiązek podjąć stosowne kroki w tym zakresie. Przestrzegamy obowiązujących przepisów z zakresu uczciwej konkurencji. Nie oferujemy ani nie przyjmujemy żadnych nienależnych korzyści zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W celu uniknięcia konfliktu interesów pracownicy mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Zarządowi wszelkich powiązań majątkowych i osobowych z podmiotami współpracującymi oraz konkurencyjnymi. Gwarantujemy równe traktowanie partnerów biznesowych. Kryteria wyboru dostawców i podwykonawców są obiektywne, bezstronne i jednoznaczne. Od naszych dostawców oczekujemy rzetelności oraz najwyższej jakości produktów oraz usług jakich zamawiamy. Zwracamy również uwagę na przestrzegania zasad BHP u naszych podwykonawców oraz kwestie poszanowania środowiska naturalnego i jego zasobów

7.       KIERUNKI POLITYKI

Analiza potrzeb środowiska lokalnego i odniesienie ich do możliwości podmiotu każą priorytetowo potraktować następujące obszary działalności społecznej:

1. programy dla pracowników (w tym z zakresu prawa pracy oraz praktyki wprowadzające ład organizacyjny),

2. ekologia,

3. programy dla praktykantów i stażystów,

4. kampanie społeczne,

5. rozwój społeczności lokalnej.

8.       ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

Wobec identyfikacji priorytetowych obszarów CSR oraz jej interesariuszy, wytypowaliśmy następujące rodzaje działań zmierzających do realizacji niniejszej celów polityki.

PRACOWNICY

Wszyscy pracownicy  Kancelarii Skłodowscy kierują się wartościami, które stanowią podstawę moralną naszego przedsiębiorstwa. Ponadto szczególnie ważnym jest dla nas, jako dla firmy, aby w przedsiębiorstwie panowała partnerska, przyjazna atmosfera, a ludzie darzyli się wzajemnym szacunkiem zaufaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby tak właśnie było. Nasi pracownicy w swoich działaniach wykazują się niezwykłym zaangażowaniem, solidarnością, rzetelnością i innowacyjnym podejściem do problemów.

W obszarze pracowniczym priorytetowym działaniem jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników (bez względu na formę ich zatrudnienia) poprzez zachęcanie do udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach itp. Wskazane jest także dofinansowywanie (ze środków własnych lub pozyskanych) oraz samodzielne organizowanie działań szkoleniowych. Istotnym elementem budowania zespołu zgodnie z zasadami CSR jest także wzmacnianie relacji między pracownikami i kierownictwem poprzez udział we wspólnych pracowniczych wyjazdach, w szczególności o charakterze teambuildingowym.

Poprzez wprowadzenie założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mamy nadzieję uzyskać wartość dodaną dla naszych partnerów biznesowych, którzy będą mogli wykazać, że współpracują z firmą odpowiedzialną i nowoczesną, jak i dla naszych potencjalnych i już zatrudnionych pracowników, dla których staniemy się pożądanym pracodawcą. Zaufanie, którym obdarzają nas wszystkie strony zaangażowane w realizację naszej działalności jest dla nas ogromnym sukcesem.
Dla wszystkich osób w naszej firmie priorytetowe jest postępowanie zgodnie z literą prawa, jak również z wewnętrznie przyjętymi regulaminami i zasadami etyki biznesowej. Wszelkie przekazywane przez nas informacje zawsze są kompletne, bezstronne, obiektywne, zrozumiałe i zgodne ze stanem faktycznym.

 

EKOLOGIA

Wśród działań proekologicznych dostrzegliśmy konieczność zmniejszenia zużycia materiałów biurowych, poprzez propagowanie pracy na dokumentach elektronicznych oraz wykorzystanie papieru z recyklingu. To drugie działanie realizujemy przez zakup tzw. papieru ekologicznego do użytku w biurze lub przez wykorzystywanie niepotrzebnych, jednostronnie zadrukowanych dokumentów.
Kolejne działanie to Portal Klienta, który oferujemy naszym Klientom ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, a jego funkcjonalności dają pewność właściwego nadzoru i zarządzania. Program, który całkowicie eliminuje papierowy obieg dokumentów i wprowadza Klienta w ekologiczną księgowość.

Inwestujemy w rozwiązania fotowoltaiczne, które zasilają nasze budynki zamieniając energię słoneczną w elektryczną. Kancelaria zakupiła również pierwszy elektryczny samochód zeroemisyjny, którym pracownicy porusza się pomiędzy oddziałami i dojeżdżają do klientów. W planowaniach jazd o dalszym zasięgu stosujemy politykę zmniejszania ilości przejechanych kilometrów poprzez podzielenie obszaru działania na rejony. Każdorazowy wyjazd powinien umożliwiać załatwienie jak największej liczby spraw w danym rejonie.

 

STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI

Organizujemy staże i praktyki dla uczniów i studentów. Dzięki temu umożliwiamy zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki. Do zatrudnienia w Kancelarii nie stosuje się kryterium doświadczenia zawodowego, co umożliwia podjęcie pierwszej pracy w naszych szeregach. Podobnie jak w przypadku pracowników promujemy dokształcanie stażystów i praktykantów w formach wewnętrznych i zewnętrznych.

 

KAMPANIE SPOŁECZNE

W ramach działalności internetowej (na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych) od lat dzielimy się wiedzą. Cotygodniowe transmisje LIVE dla naszych odbiorców w Social Mediach gromadzą przed komputerem setki uczestników szukających wsparcia prawno-podatkowego. Udział w naszych szkoleniach jest bezpłatny. Od 30 lat wpieramy lokalnych przedsiębiorców działając pro bono oraz organizując konferencje i szkolenia dotyczące zmian prawno-podatkowych oraz w prawie pracy. Dzielenie się wiedzą jest w naszym DNA.

 

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Nasza działalność w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zaczęła się wiele lat temu, zaraz po założeniu kancelarii.

Aktywnie wspieramy organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz fundację, które realizują inicjatywy społeczne, wspierające i aktywizujące młodzież w działaniach sportowych i rozwoju pasji. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Nasi pracownicy co roku, chętnie angażują się w różne akcje, mających na celu wspomaganie ludzi potrzebujących np.: akcje, które w okresie świąt przygotowują paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby dla dzieci i seniorów.

Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. W ramach ?sąsiedzkiego wsparcia? w materiały i usługi zaopatrujemy się u lokalnych przedsiębiorców, wspierając rozwój biznesu. Promujemy wykonywanie wszelkich prac związanych z konserwacją budynków Kancelarii przez lokalnych specjalistów.

9.       UWAGI KOŃCOWE

Kwestie poruszane w niniejszej Polityce CSR to sprawy najwyższej wagi dla naszej Kancelarii, naszych udziałowców i partnerów biznesowych. Zgodność postępowania z tą Polityką jest kluczowa dla prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z ustalonymi wartościami i standardami etycznymi. Zapewniając odpowiednie warunki i środowisko pracy oczekujemy od wszystkich naszych Pracowników, że wykonując swoje obowiązki, będą przestrzegać powyższych zasad, aby ich postawa i zachowanie były profesjonalne, etyczne i moralne. Kierownictwo firmy deklaruje konsekwentny nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki, dokonywanie jej okresowych przeglądów i aktualizacji, ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania, wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu stałe podnoszenie poziomu realizacji wykonywanych zadań oraz zapewnienie stosowania określonych sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych. Poprzez wprowadzenie Polityki CSR, Kancelaria Skłodowscy gwarantuje wszystkim swoim Partnerom Biznesowym nawiązanie współpracy z rzetelną, nowoczesną i odpowiedzialną firmą.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.