Dzień dobry
Dziś prezentujemy listę ważnych terminów podatkowych na maj 2024. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i przypominamy, że niedotrzymanie terminu może wiązać się z konsekwencjami! 
 
6.05.2024 (poniedziałek)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2024 r.
7.05.2024 (wtorek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2024 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2024 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
10.05.2024 (piątek)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2024 r.
15.05.2024 (środa)
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2024 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
20.05.2024 (poniedziałek)
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • przekazanie do ZUS rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.
 • wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r.
 • wpłata za kwiecień 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2024 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2024 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2024 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za kwiecień 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w kwietniu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2024 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w kwietniu 2024 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2024 r.
27.05.2024 (poniedziałek)
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2024 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2024 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2024 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2024 r.
31.05.2024 (piątek)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za kwiecień 2024 r.
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2023 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2024 r.
 • pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.