2.05.2023 (wtorek)
 • złożenie deklaracji rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych DSF-1 za 2022 r.
 • złożenie deklaracji rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:-36, -36L, -36LS, -36S, -37,-38, -39 za 2022 r.
 • złożenie deklaracji rocznych w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych od osób fizycznych PIT-28 za 2022 r.
5.05.2023 (piątek)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2023 r.
8.05.2023 (poniedziałek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop CIT-10
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za kwiecień 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
10.05.2023 (środa)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2023 r.
11.05.2023 (czwartek)
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od gier POG-5
15.05.2023 (poniedziałek)
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • termin wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne
 • termin wpłaty podatku od nieruchomości przez osoby prawne
 • sporządzenie i przekazanie dokumentów rozliczeniowych ZUS za 04 2023 spółki z o.o. oraz zapłata składki na ubezpieczenie  społecznie, zdrowotne, FP iPGŚP
20.05.2023 (sobota)
 • sporządzenie i przekazanie dokumentów rozliczeniowych ZUS za 04 2023 osób fizycznych, wspólników spółek, spółek osobowych oraz zapłata składki na ubezpieczenie  społecznie, zdrowotne, FP iPGŚP wraz z rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022r.
 • zapłata pobranych zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 04 2023 (PIT -4)
 • sporządzenie i przekazanie deklaracji PFRON DEK-I-0 oraz dokonanie wpłaty za 04 2023
22.05.2023 (poniedziałek)
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za kwiecień 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy PIT-4
 • wpłata za kwiecień 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT 8E
 • wpłata za kwiecień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8A, PIT -8C
 • wpłata za kwiecień 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w kwietniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za kwiecień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2023 r.
 • termin złożenia deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-D
 • termin złożenia deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIU-D
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od gier POG-P
25.05.2023 (czwartek)
 • wpłata podatku VAT za kwiecień  2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2023 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2023 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2023 r.
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC: wg. rodzajów( -4, -4zo, -EN, -ST, --STN, -WG, -WW za kwiecień 2023 r.
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin P-KOP/MS, P-KOP/RG za kwiecień 2023 r.
 • Sporządzenie i przekazanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych WN-D za 04 2023
30.05.2023 (wtorek)
 • sporządzenie i przekazanie wniosku Wn-U-G o refundację składek na ubezp. społeczne rencistów prowadzących działalność gospodarczą za 04 2023
31.05.2023 (środa)
 • wyliczenie odpisu na ZFSS na 2023 r. oraz wpłata 75% odpisu na rachunek ZFŚS
 • przekazanie ZUS informacji o przychodach za okres 01.03.2022 do 28.02.2023 osób pobierających świadczenia przedemerytalne
 • przekazanie KRUS informacji z US o wysokości należnego podatku za 2022 r. przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniu rolniczemu

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.