Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy "terminarz podatkowy" na luty. Jest to lista ważnych terminów podatkowych, których nie powinni Państwo, jako przedsiębiorcy, przegapić. Mamy nadzieję, że dzięki tej liście zyskają Państwo całościowe spojrzenie na ten jakże ważny z punktu widzenia biznesu miesiąc, pełen ważnych decyzji i terminów.

6.02.2023 (poniedziałek)

-złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.

7.02.2023 (wtorek)

-wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
-wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
-wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
-wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu 2023 r.
-złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za styczeń 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2023 r.
-złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.02.2023 (piątek)

-złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2023 r.

15.02.2023 (środa)

-wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
-wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r.- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
-wpłata I raty podatku od środków transportowych
-złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
-wpłata do PPK

20.02.2023 (poniedziałek)

-wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
-wpłata za styczeń 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
-wpłata za styczeń 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
-wpłata za styczeń 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
-wpłata za styczeń 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
-wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2023 r.
-wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
-wpłata za styczeń 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
-wpłata za styczeń 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
-wpłata na PFRON za styczeń 2023 r.

27.02.2023 (poniedziałek)

-wpłata podatku VAT za styczeń 2023 r.
-złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za styczeń 2023 r.
-przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.
-przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna)
-wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
-przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za styczeń 2023 r.
-złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2023 r.
-przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
-rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2023 r.
-rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń 2023 r.

28.02.2023 (wtorek)

-przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.
-złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.

Termin do złożenia przez podmioty powiązane:
- informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz
- oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),
przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 28 lutego 2023 r.
-przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
-przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C)
-przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
-przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2022 r. (IFT-1R)
-przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R)
-przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2022 r.
-przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2022 r.
-przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
-złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2022 r. (PIT-16A)
-złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2023 r.
-wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. i za IV kwartał 2022 r.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.