Szanowni Państwo

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia podatków. Poniżej przedstawiamy ważne terminy podatkowe na kwiecień 2023. Zestawienie to umożliwia sprawdzenie terminów złożenia deklaracji podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych. Uchylenie się od terminowej wpłaty podatku ma negatywne konsekwencje, dlatego należy pilnować ich przestrzegania
 
5.04.2023 (środa)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2023 r.
7.04.2023 (piątek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop CIT-10
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za marzec 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
10.04.2023 (wtorek)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2023 r.
11.04.2023 (wtorek)
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od gier POG-5
11.04.2023 (wtorek)
 • sporządzenie i przekazanie dokumentów rozliczeniowych ZUS za 03 2023 spółki z o.o. oraz zapłata składki na ubezpieczenie  społecznie, zdrowotne, FP iPGŚP
17.04.2023 (poniedziałek)
 • wpłata składek ZUS za marzec 2023 r. ? płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • Termin wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne
 • Termin wpłaty podatku od nieruchomości przez osoby prawne
20.04.2023 (czwartek)
 • wpłata składek ZUS za marzec 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za marzec 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy PIT-4
 • wpłata za marzec 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT 8E
 • wpłata za marzec 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8A, PIT -8C
 • wpłata za marzec 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za marzec 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za marzec 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata na PFRON za marzec 2023 r.
 • Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od gier POG-P
 • sporządzenie i przekazanie dokumentów rozliczeniowych ZUS za 03 2023 osób fizycznych, wspólników spółek, spółek osobowych oraz zapłata składki na ubezpieczenie  społecznie, zdrowotne, FP iPGŚP
 • zapłata pobranych zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 03 2023 (PIT -4)
 • sporządzenie i przekazanie deklaracji PFRON DEK-I-0 oraz dokonanie wpłaty za 03 2023
25.04.2023 (wtorek)
 • wpłata podatku VAT za marzec  2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2023 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2023 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2023 r.
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC: wg. rodzajów( -4, -4zo, -EN, -ST, --STN, -WG, -WW za marzec 2023 r.
 • termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin P-KOP/MS, P-KOP/RG za marzec 2023 r.
 • sporządzenie i przekazanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych WN-D za 03 2023
30.04.2023 (niedziela)
 • Termin złożenia deklaracji VIU-DO za I kwartał 2023 r. Termin na złożenie deklaracji VIU DO upływa ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, którego deklaracja dotyczy (nawet jeśli dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny od pracy bądź święto).
 • sporządzenie i przekazanie wniosku Wn-U-G o refundację składek na ubezp. społeczne rencistów prowadzących działalność gospodarczą za 03 2023

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.