Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z listą terminów obowiązujących przedsiębiorców w grudniu 2023r. Przypominamy, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dotrzymywania tych terminów, określonych w przepisach. Zestawienie to umożliwia sprawdzenie terminów złożenia deklaracji podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych. Uchylenie się od terminowej wpłaty podatku ma negatywne konsekwencje, dlatego należy pilnować ich przestrzegania.

5.12.2023 (wtorek)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2023 r.
7.12.2023 (czwartek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w listopadzie 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za listopad 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w listopadzie 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za listopad 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
11.12.2023 (poniedziałek)
złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2023 r.
15.12.2023 (piątek)
wpłata składek ZUS za listopad 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
wpłata do PPK
20.12.2023 (środa)
wpłata składek ZUS za listopad 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
wpłata za listopad 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
wpłata za listopad 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
wpłata za listopad 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
wpłata za listopad 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za listopad 2023 r.
wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w listopadzie 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
wpłata za listopad 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
wpłata za listopad 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w listopadzie 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w listopadzie 2023 r.
wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w listopadzie 2023 r.
wpłata na PFRON za listopad 2023 r.
27.12.2023 (środa)
 • wpłata podatku VAT za listopad 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za listopad 2023 r.
28.12.2023 (czwartek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2023 r.
31.12.2023 (niedziela)
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za listopad 2023 r.
 • złożenie do urzędu skarbowego przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) - jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • opublikowanie na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.