Szanowni Państwo

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dotrzymywania różnych terminów określonych w przepisach. Poniżej przedstawiamy ważne terminy podatkowe na czerwiec 2023. Zestawienie to umożliwia sprawdzenie terminów złożenia deklaracji podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych. Uchylenie się od terminowej wpłaty podatku ma negatywne konsekwencje, dlatego należy pilnować ich przestrzegania
 
 
1.06.2023 (czwartek)
 • złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2022 r.
    Uwaga! Zgodnie z art. 81 ust. 2n ustawy zdrowotnej, wniosek o zwrot nadpłaty składki może być złożony do ZUS w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o pdof, za rok poprzedni. Jak wyjaśnia ZUS, wniosek ten należy złożyć do 1 czerwca 2023 r.

5.06.2023 (poniedziałek)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2023 r.
7.06.2023 (środa)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za maj 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
12.06.2023 (poniedziałek)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2023 r.
15.06.2023 (czwartek)
 • wpłata składek ZUS za maj 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
20.06.2023 (wtorek)
 • wpłata składek ZUS za maj 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za maj 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za maj 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za maj 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za maj 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w maju 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w maju 2023 r.
 • sporządzenie i przekazanie deklaracji oraz wpłata na PFRON za maj 2023 r.
25.06.2023 (niedziela)
 • sporządzenie i przekazanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych WN-D za 05 2023
26.06.2023 (poniedziałek)
 • wpłata podatku VAT za maj 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za maj 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj 2023 r.
30.06.2023 (piątek)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2023 r.
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania: CIT-8 (wraz z załącznikami), CIT-8AB (wraz z załącznikami), za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty*
 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.*
 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu - jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.*
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.*

    *Termin został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530).

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.