Split payment - korzyści


sp1

1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment. Mechanizm ten sprowadza się do takiego podziału płatności w którym część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafi na specjalny rachunek VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystać na poczet zapłaty tego podatku w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym i tylko w ściśle określonych przypadkach możliwy będzie transfer tych środków na konto bankowe podatnika.

Największe obawy podatników związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności dotyczą właśnie ograniczenia w dostępie do środków pieniężnych zgormadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W związku z tym, w celu zrównoważenia interesów podatników, stworzony został pakiet wymiernych korzyści dla podatników stosujących MPP, które poniżej przedstawiono:

 Brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego

 W przypadku zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności za nabyte tzw. towary wrażliwe podatnik (nabywca) nie będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe. Ponadto wobec podatnika, który stosuje mechanizm podzielonej płatności, nie stosuje się przepisów dotyczących sankcji podatkowych za zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku do zwrotu. Dotyczy to zarówno sankcji podatkowej w wysokości 20%, 30% jak i podwyższonej do wysokości 100%. Powyższe wyłączenia stosuje się do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej w podzielonej płatności.

 Brak zastosowania 150% stawki odsetek za zwłokę

 Do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który w złożonej deklaracji podatkowej podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania 150% odsetki za zaległości podatkowe. Podwyższone odsetki będą stosowane jednak, gdy zaległość w podatku VAT przekroczyła dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

 Uwaga:

Powyższe korzyści (brak ww. odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz niestosowanie podwyższonych odsetek) nie będą stosowane, w przypadku gdy podatnik dokonuje oszustw w VAT lub wie, że dana transakcja służy oszustwu. Takie podmioty muszą liczyć się z wszelkimi konsekwencjami swojego postępowania, niezależnie od tego, że płacą w MPP.

Obniżenie kwoty zobowiązania – tzw. skonto

 Wprowadzono również możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty wynikający z ustawy o VAT. Wysokość kwoty obniżenia uzależniona jest m.in. od wysokości zobowiązania podlegającego wpłacie oraz daty wcześniejszej zapłaty i wyliczana jest według specjalnego wzoru.

 W celu zastosowania skonta należy równocześnie spełnić trzy warunki:

  1. jednorazowa zapłata całości zobowiązania,
  2. w całości z rachunku VAT;
  3. przed terminem zapłaty wynikającym z ustawy.
  4. Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie

 Ustawa o VAT zawiera nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czyli zwrot na rachunek VAT. Zwrot ten będzie dokonywany w przyspieszonym terminie, tj. 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji.

 Jako wniosek uznaje się zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycji 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT wykazany w poz. 58. Nie ma zatem konieczności składania wniosku, jako odrębnego dokumentu. Zwrot różnicy podatku na rachunek VAT nie jest uzależniony od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie. Oznacza to, że nawet w przypadku gdy podatnik w ogóle nie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w danym okresie rozliczeniowym, to i tak będzie miał prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT.

 Czy powyższe zachęty skompensują obawy podatników związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności i przyczynią się do jego powszechnego stosowania? Czas wkrótce pokaże.

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy.

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

9 November 2018
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla pracodawców, którzy zatrudniają skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku...

Planowane zmiany w podatkach od 2019 roku.

9 November 2018
W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach.

Planowane zmiany w rozliczaniu leasingu aut osobowych

9 November 2018
W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od osób prawnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1...

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez Internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

18 October 2018
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON.

Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku – projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

28 September 2018
Z końcem sierpnia Minister Finansów opublikował projekt zmian dotyczący podatków dochodowych, gdzie znalazły się proponowane zmiany dotyczące opodatkowania samochodów.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28 September 2018
W dniu 14 września 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku które zmienia zasady związane z prowadzeniem podatkowej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

28 September 2018
Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku

28 September 2018
Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi do celów służbowych

28 September 2018
Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy....

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00