Split payment - korzyści


sp1

1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment. Mechanizm ten sprowadza się do takiego podziału płatności w którym część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafi na specjalny rachunek VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystać na poczet zapłaty tego podatku w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym i tylko w ściśle określonych przypadkach możliwy będzie transfer tych środków na konto bankowe podatnika.

Największe obawy podatników związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności dotyczą właśnie ograniczenia w dostępie do środków pieniężnych zgormadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W związku z tym, w celu zrównoważenia interesów podatników, stworzony został pakiet wymiernych korzyści dla podatników stosujących MPP, które poniżej przedstawiono:

 Brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego

 W przypadku zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności za nabyte tzw. towary wrażliwe podatnik (nabywca) nie będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe. Ponadto wobec podatnika, który stosuje mechanizm podzielonej płatności, nie stosuje się przepisów dotyczących sankcji podatkowych za zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku do zwrotu. Dotyczy to zarówno sankcji podatkowej w wysokości 20%, 30% jak i podwyższonej do wysokości 100%. Powyższe wyłączenia stosuje się do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej w podzielonej płatności.

 Brak zastosowania 150% stawki odsetek za zwłokę

 Do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który w złożonej deklaracji podatkowej podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania 150% odsetki za zaległości podatkowe. Podwyższone odsetki będą stosowane jednak, gdy zaległość w podatku VAT przekroczyła dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

 Uwaga:

Powyższe korzyści (brak ww. odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz niestosowanie podwyższonych odsetek) nie będą stosowane, w przypadku gdy podatnik dokonuje oszustw w VAT lub wie, że dana transakcja służy oszustwu. Takie podmioty muszą liczyć się z wszelkimi konsekwencjami swojego postępowania, niezależnie od tego, że płacą w MPP.

Obniżenie kwoty zobowiązania – tzw. skonto

 Wprowadzono również możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty wynikający z ustawy o VAT. Wysokość kwoty obniżenia uzależniona jest m.in. od wysokości zobowiązania podlegającego wpłacie oraz daty wcześniejszej zapłaty i wyliczana jest według specjalnego wzoru.

 W celu zastosowania skonta należy równocześnie spełnić trzy warunki:

  1. jednorazowa zapłata całości zobowiązania,
  2. w całości z rachunku VAT;
  3. przed terminem zapłaty wynikającym z ustawy.
  4. Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie

 Ustawa o VAT zawiera nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czyli zwrot na rachunek VAT. Zwrot ten będzie dokonywany w przyspieszonym terminie, tj. 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji.

 Jako wniosek uznaje się zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycji 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT wykazany w poz. 58. Nie ma zatem konieczności składania wniosku, jako odrębnego dokumentu. Zwrot różnicy podatku na rachunek VAT nie jest uzależniony od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie. Oznacza to, że nawet w przypadku gdy podatnik w ogóle nie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w danym okresie rozliczeniowym, to i tak będzie miał prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT.

 Czy powyższe zachęty skompensują obawy podatników związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności i przyczynią się do jego powszechnego stosowania? Czas wkrótce pokaże.

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00