Jakie zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych czekają pracodawców i pracowników po 1 lipca 2016r.?


20

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r.poz.1886).

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą:

Do tej pory wpłaty na PFRON ulegały obniżeniu gdy pracodawca nie zatrudniający osób niepełnosprawnych dokonywał zakupu usługi od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników (w tym  co najmniej 30% pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z  tzw. ,,schorzeniami specjalnymi) , z wyłączeniem handlu, lub produkcji .

Ulgi pokrywały maksymalnie 80 proc. wpłaty na PFRON, a czas na wykorzystanie obniżenia wynosił 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Jak będzie po zmianach?

 Obniżenie wpłaty przysługiwać będzie do wysokości 50 proc. wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniona we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Schorzenia specjalne pracowników (tj. osoby niewidome, chorujące psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją,) których zatrudnianie uprawnia pracodawcę do wystawiania informacji o kwocie obniżenia, musi być potwierdzone orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, na orzeczeniu powinien znajdować się konkretny symbol niepełnosprawności. Wyjątek stanowią osoby niewidome, jeśli kodu 04-O (niewidomi) nie byłoby na orzeczeniu, a pracownik byłby niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym, to może posiłkować się zaświadczeniem od okulisty.

Za naruszenie przepisów dotyczących udzielania ulg we wpłatach na PFRON przewidziano nowe dodatkowe wpłaty na ten fundusz. Zgodnie ze znowelizowanym art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynoszą one odpowiednio:

 Nowe wpłaty na PFRON za naruszenie zasad udzielania ulg we wpłatach na Fundusz, spowodowały konieczność opracowania nowego wzoru wpłat. W myśl nowej ustawy, pracodawca uprawniony do wystawiania ulg we wpłatach, który naruszył przepisy dotyczące ich wystawiania, jest zobowiązany do wypełnienia nowego druku DEK-II-u  i dokonania stosownej wpłaty na PFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty.

Ustanowiono także obowiązki sprawozdawcze dotyczące pracodawców wystawiających informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON – co miesiąc będą zobowiązani do składania do tego funduszu informacji INF-1-U.

Dotychczas  o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych mogli ubiegać się wyłącznie pracodawcy, którzy rekrutowali osoby niepełnosprawne jako nowych pracowników. Ustawodawca uzasadniał wprowadzoną regulację występowaniem tzw. ,, elementu zachęty”. Pomoc w formie subsydiów płacowych miała  zachęcić pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeba było też ponieść w całości
i terminowo koszty płacy aby uzyskać dofinansowanie.

Po wejściu w życie zmian wynikających z nowelizacji pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia, również będą uprawnieni do uzyskania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia. Warunkiem będzie, aby niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy, który ubiega się o miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia. Dofinansowanie to będzie przysługiwało za okresy przypadające począwszy od lipca 2016 r. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. ( Dz. U. z 2015r. poz.1886 ) wprowadziła również warunek, aby wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostało wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Do tej pory warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. Oznaczało to, że składki na ubezpieczenia społeczne mogły być opłacone po dniu złożeniu wniosku o wypłatę refundacji.

Teraz niepełnosprawny przedsiębiorca lub rolnik będą zobowiązani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie
z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku przedsiębiorcy lub do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe) za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pracodawcy, którzy mają wątpliwości co poprawności interpretacji ustawy po nowelizacji, aby uniknąć kar, powinni rozważyć outsourcing obsługi do biura rachunkowego czy kancelarii podatkowej.  Słowo klucz – outsourcing.

W następnym miesiącu dokładniej omówimy kwestię dodatkowych wpłat wynikających ze znowelizowanego art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stan prawny na dzień 15.07.2016 r.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00