W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego od  1 sierpnia 2023 roku powraca obowiązek raportowania schematów podatkowych. Jest to kolejny mechanizm mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Wg ustawy schemat księgowy to uzgodnienie będące czynnością lub zespołem powiązanych ze sobą planowanych czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Innymi słowy schemat księgowy to takie uzgodnienie lub plan działania w obrębie prawa podatkowego, którego celem jest uzyskanie korzyści majątkowej, w ramach podjętego działania i nie ma wytłumaczenia gospodarczego. Pod pojęciem korzyści majątkowej rozumieć należy takie zdarzenia jak niepowstanie, odsunięcie w czasie, obniżenie zobowiązania podatkowego, powstanie nadpłaty podatku lub wygenerowanie wyższego zwrotu VAT.
 
Wszystkie podatki bezpośrednie (PIT, CIT), pośrednie (VAT, akcyza) oraz lokalne (PCC) zostały objęte obowiązkiem raportowania.
Obowiązek raportowania pojawia się jeśli mamy do czynienia z kwalifikowanym korzystającym oraz w przypadku kiedy:
- przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, określone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przewyższyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro
lub
-wdrażane lub udostępniane uzgodnienie odnosi się do rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro
lub
- korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 
Możemy wyróżnić trzy grupy podmiotów zobowiązanych do raportowania:
  • promotor, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej np. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej, która doradza klientom
  • korzystający, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest uzgodnienie, bądź u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia
  • wspomagający, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej np. biegły rewident, notariusz, księgowy, dyrektor finansowy, pracownik banku, który podjął się udzielić pomocy lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.
Podatnicy mają maksymalnie 30 dni na zaraportowanie krajowych schematów podatkowych. Należy także dodać, że konieczne jest zaraportowanie ww. schematów za cały okres pandemii Covid-19, czyli od marca 2020 roku. Informacje powinny być przekazywane drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Nieprzestrzeganie przepisów o MDR może skutkować:
  • karą grzywny do 720 stawek dziennych
  • skazaniem za przestępstwo skarbowe i w związku z tym zakazem prowadzenia danej działalności gospodarczej
Regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych odnaleźć można w art. 86a-86o Ordynacji podatkowej

Autor: Ilona Cieśla

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.