Niedawno opublikowany został projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Mają one wejść w życie na początku 2025 roku, ale jeśli Państwa działalność opiera się w dużej mierze na obiektach, których dotyczą planowane zmiany to ważne jest aby już dzisiaj zastanowić się nad wpływem nowych przepisów na Państwa działalność i przygotować się na potencjalne następstwa.

Nowe definicje budynków i budowli:


Budynkiem będzie obiekt, który wraz z instalacjami zapewnia możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nowa definicja obejmuje również obiekty takie jak odkryte obiekty sportowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty obronne, oraz przejścia dla pieszych.
Budowlami będą m.in. instalacje techniczne stanowiące całość użytkową z budynkiem, takie jak elektrownie wiatrowe i jądrowe, zbiorniki, silosy, wodociągi, gazociągi i sieci telekomunikacyjne.

Opodatkowanie garaży wielostanowiskowych:


Garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych będą opodatkowane na takich samych zasadach jak mieszkania. Dotychczas były one opodatkowane wyższą stawką jako lokale użytkowe, co teraz ulegnie zmianie?.

Zwolnienia i nowe obciążenia:


Zmiany w zwolnieniach podatkowych obejmują zawężenie zwolnień dla infrastruktury kolejowej oraz obiektów lotniskowych, natomiast nowe obciążenia obejmą urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej oraz niektóre rodzaje kontenerów i namiotów handlowych?.

Pojęcie "trwałego związania z gruntem":


Wprowadzono definicję "trwałego związania z gruntem", co ma rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne dotyczące klasyfikacji obiektów jako budynki lub budowle??. Nowa definicja obejmuje również np. obiekty kontenerowe i techniczne, które dzięki swojej konstrukcji są odporne na czynniki zewnętrzne. W efekcie może to rozszerzyć zakres opodatkowanych obiektów.

Lista obiektów, które pojawiają się w projekcie i warto się nim zainteresować, jeśli stanowią istotny element w Państwa przedsiębiorstwie:

 • odkryty: obiekt sportowy i obiekt rekreacji 
 • stacja uzdatniania wody
 • oczyszczalnia ścieków
 • obiekt obronny (fortyfikacja) i obiekt ochronny 
 • przejście dla pieszych: nadziemne i podziemne oraz ciąg pieszy
 • obiekt hydrotechniczny
 • zbiornik w postaci silosu, elewatora, bunkra do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, a także inny zbiornik przeznaczony do gromadzenia materiałów sypkich, występujących w kawałkach, albo w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym funkcje gospodarcze jest pojemność
 • obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem
 • wiata i hangar
 • przekrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna 
 • wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg
 • sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna oraz inna sieć uzbrojenia terenu, rurociąg przesyłowy
 • port, przystań, sztuczna wyspa, basen, dok, falochron, nabrzeże, molo, pirs, pomost, pochylnia
 • strzelnica odkryta
 • pas startowy, droga kołowania, płyta lotniskowa, plac postojowy, plac manewrowy, lądowisko ? znajdujące się na terenach lotnisk
 • droga, wjazd, zjazd i wyjazd z drogi oraz zatoka parkingowa  
 • droga kolejowa, tj. tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny, szyny żłobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów, podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka w tym tłuczeń i piasek, wraz z elementami wymienionymi w pkt 2?11 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 28 marca 2023 r. o transporcie kolejowym
 • linia i trakcja elektroenergetyczna
 • most, wiadukt, estakada, tunel, przepust oraz przejazd
 • konstrukcja oporowa
 • obiekt ziemny
 • składowisko odpadów
 • wał przeciwpowodziowy 
 • ogrodzenie
 • parking niebędący budynkiem lub jego częścią, plac postojowy, plac składowy, plac pod śmietniki, podjazd i zadaszenie
 • wolno stojące trwale związane z gruntem: maszt antenowy, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja przemysłowa oraz urządzenie techniczne
 • linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej
 • kanalizacja kablowa i kanał technologiczny, z wyłączeniem zainstalowanych w nich kabli oraz inny kanał, którego charakterystycznym parametrem jest długość 

Więcej o stanie projektu można znaleźć na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386262/
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zrozumieniu potencjalnego wpływu zmian wynikających z tej nowelizacji na Państwa biznes zapraszamy do kontaktu z Kancelarią biuro@sklodowscy.pl i telefonicznie (22) 242 60 00.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.