Dokumentacja cen transferowych to dokumentacja opisująca ustalanie cen w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Pomiędzy podmiotami powiązanymi zachodzą relacje różnego rodzaju np. kapitałowe, zarządcze, kontrolne, osobowe. Raje podatkowe zaś prowadzą szkodliwą konkurencję podatkową i nie współpracują z innymi krajami w wymianie informacji podatkowych. Z tego względu transakcje z takimi podmiotami podlegają specjalnym regulacjom, które mają zapobiegać nadużyciom w przesuwaniu dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi lub do rajów podatkowych. Zadaniem dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, że warunki rozliczeń z podmiotami powiązanymi  i rajowymi odpowiadają warunkom rynkowym, które obowiązują między podmiotami niepowiązanymi rozliczających się w krajach niestosujących szkodliwej konkurencji podatkowej.
 
Coroczne raportowanie do organów podatkowych informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi i rajowymi odbywa się poprzez formularz TPR-C.
Obowiązkiem tym są objęte transakcje jednorodne z podmiotami powiązanymi, których roczna wartość przekracza 10 mln złotych dla transakcji towarowej i finansowej lub 2 mln złotych w przypadku usług i innych transakcji.
Z kolei transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu w przypadku przekroczenia progu 2,5 mln złotych dla transakcji finansowych oraz 0,5 mln złotych dla pozostałych.
 
Dokumentacja cen transferowych, której jej celem jest potwierdzenie, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych, składa się z poniższych elementów:
  • lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • grupowej dokumentacji cen transferowych, wymaganej od podatników należących do grup kapitałowych.
Zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidziane są m. in. dla:
  • transakcji pomiędzy podmiotami polskimi, niekorzystającymi ze zwolnień podatkowych, które nie poniosły straty podatkowej;
  • transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej, przy spełnieniu określonych warunków;
  • umów pożyczek do kwoty 20 mln złotych spełniających dodatkowe warunki.

W roku 2023 realizowane będą obowiązki sprawozdawcze z zakresu cen transferowych za 2022.

Dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych przypada na koniec października 2023 zaś złożenia formularza TPR-C na koniec listopada 2023, z kolei na posiadanie dokumentacji grupowej - na koniec 2023 roku (zgodnie z obowiązującymi przepisami to odpowiednio koniec 10., 11. oraz 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego).

Obowiązki dotyczące cen transferowych są regulowane przepisami prawa polskiego: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("PIT", rozdział 4b) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT"; rozdział 1a). Regulacje zawarte są także w rozporządzeniach i obwieszczeniach oraz Ordynacji podatkowej i ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Polskie przepisy w tym zakresie zostały oparte na Wytycznych OECD.
Obowiązek dokumentacyjny dotyczy wielu podmiotów, jednak nie wszystkich. Dlatego podatnicy powinni przeanalizować warunki realizowanych transakcji, by upewnić się:
  • czy występują transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami z rajów podatkowych
  • czy przekraczają one roczne progi dokumentacyjne
  • czy nie podlegają zwolnieniu z obowiązku dokumentacyjnego.

Opracowała: Karolina Więckowska
Jeśli masz wątpliwości jak zrobić to prawidłowo- zapraszamy do kontaktu
(22) 242 60 00
biuro@sklodowscy.pl

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.