Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego


44171188_s

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 czerwca 1960  kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Nowelizacja przepisów k.p.a. została opracowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” jest to najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana k.p.a. od momentu uchwalenia kodeksu tj. od 14 czerwca 1960 roku

Celem wprowadzenie  nowych regulacji jest przyspieszenie i odformalizowanie postępowania administracyjnego w taki sposób, aby stało się ono bardziej przystępne dla strony postępowania. Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizacje dotyczą:

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony oznacza, iż w razie wystąpienia wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany do interpretowana przepisów prawa w sposób jak najbardziej korzystny dla strony postępowania np. możliwość odliczenia podatku VAT.

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony została jednak ograniczona do sytuacji w, których celem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku (np. zapłaty podatku) ,ograniczenie (np. dojazd do drogi głównej) lub odebranie stronie uprawnienia (np. zawieszenie renty socjalnej z tytułu niezdolności do pracy),

Ponaglenie jest nowym środkiem odwoławczym mającym zapobiegać zjawiskom przewlekłości postępowania oraz bezczynności organów administracyjnych. Strona może wnieść ponaglenie, jeśli organ przekroczył termin załatwienia sprawy nie podejmując jakichkolwiek czynności w celu załatwienia sprawy (bezczynność) albo jeśli prowadzi postępowanie zbyt opieszale np. przedłuża termin na załatwienie sprawy, mimo że nie są gromadzone żadne nowe lub istotne dowody (przewlekłość).

Sprawy zwykłe powinny być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ponaglenie należy wnieść w dowolnym czasie od momentu upływu terminu na załatwienie sprawy  do organu wyższego stopnia (np. SKO) za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie (np. prezydenta miasta). Jeśli nie ma organu wyższego stopnia, strona wnosi ponaglenie do tego organu, który zajmuje się sprawą.

Nowelizacja kodeksu wprowadziła także odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną albo inną odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa,  pracowników organów administracji publicznej, którzy dopuścili się bezczynności lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Milczące załatwienie sprawy polega na tym, że „milczenie” organu, czyli brak decyzji po upływie terminu na załatwienie sprawy, uznaje się za załatwienie tej sprawy w sposób w całości uwzględniający żądanie strony.

Nowelizacja k.p.a. wprowadza dwa tryby milczącego załatwienia sprawy:

  1. milczące zakończenie postępowania,
  2. milczącą zgodę.

Milczące zakończenie postępowania polega na tym, że jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy (liczonym od dnia doręczenia organowi podania) organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie, sprawę tę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony.

Przykład I

Milczące zakończenie postępowania występuje obecnie np. w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych. Jeśli organ nie wyda interpretacji w terminie 3 miesięcy, przyjmuje się, że organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem  strony (art. 14o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa) (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 tj. ze zm.).

Milcząca zgoda to tryb, w którym sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Przykład II

Milcząca zgoda występuje obecnie np. w Prawie budowlanym – znaczna część robót budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, który w terminie 21 dni może wnieść sprzeciw. Po upływie tego terminu można rozpocząć wykonywanie robót (art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane)(Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Przed nowelizacją aby uzyskać uprawnienie zaskarżenia niekorzystnej decyzji do sądu administracyjnego strona musiała zwrócić się do organu, który wydał decyzje (np. Ministra Finansów) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero ponowna niekorzystna decyzja tego samego organu uprawniała stronę do wniesienia skargi do WSA.

Od 1 czerwca 2017 roku strona postępowania administracyjnego ma możliwość wyboru między wniesieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wniesienia odwołania od decyzji organu  bezpośrednio do WSA, bądź SKO.

Możliwość wniesienia skargi bezpośrednio do WSA lub SKO została przewidziana wyłącznie w sytuacji, gdy których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji np. ministrowie, prezes rady ministrów Główny Lekarz Weterynarii (skarga do WSA) wójt, burmistrz, prezydent miasta (skarga do SKO).

Jeżeli odwołanie rozpatruje organ II instancji np. od decyzji starosty organem odwoławczym jest Wojewoda strona może żądać wydania decyzji rozstrzygającej sprawę, zamiast decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W celu usprawnienia postępowania administracyjnego nowelizacja wprowadziła możliwość zrzeczenie się uprawnienia do wniesienia odwołania przez stronę (bądź strony) postępowania, Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania należy wmieść do organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od daty wniesienia odwołania.

Decyzja podlega wykonaniu z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Przykład III

Postępowanie w sprawie ustanowienia pozwolenia na przejazd przez działkę Jana K dla Arkadiusza B, Joanny C i Bartłomieja O w celu dojazdu do ulicy kwiatowej w mieście X. Postępowanie rozpoczęło się 10 kwietnia 2017 roku. Po przeprowadzeni wszystkich niezbędnych czynności w postępowaniu (zasięgnięcie opinii stron ustaleniu czy przejazd przez działkę Jana K jest niezbędny dla sąsiadów Jana K) Burmistrz miasta X w dniu 2 czerwca 2017 wydał decyzję o ustanowieniu drogi koniecznej pouczając jednocześnie o prawie do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od decyzji. Ponieważ ustanowienie drogi koniecznej odbyło się za porozumieniem stron, a rozstrzygnięcie sprawy było korzystne dla sąsiadów Jana K. strony wniosły do burmistrza gminy X oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania. Arkadiusz B i Joanna C wnieśli oświadczenie 4 czerwca, Bartłomiej O 5 czerwca, zaś Jan K 7 czerwca.

W podanym przekładzie 7 czerwca sąsiedzi Jana K uzyskali prawo przejazdu przez działkę Jana K, ponieważ zarówno sąsiedzi jak i Jan K zrzekli się prawa do wniesienia odwołania od  decyzji o  pozwoleniu na przejazd (zob. art. 130 §4 k.p.a.)

Zasady nakładania, wymierzania administracyjnych kary pieniężnych oraz udzielania ulg w ich wykonaniu ze względu na obszerność Działu IV kodeksu zostaną pomówione w osobnym artykule.

Stan prawny na: 9.06.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

5 March 2018
Import towarów czy WNT

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Nowa wyższa stawka podatku ryczałtowego od najmu prywatnego

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5%, ale tylko do limitu przychodów 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00