Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych

 • zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA);
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych (formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA);
 • przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA;
 • sporządzanie  i przekazywanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS klientom opłacającym składki wyłącznie za siebie;
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Z-3B, ZUS Np.-7):
  • wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
  • wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,
  • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7),
  • Sporządzanie wniosków:
   • o ustalenie kapitału początkowego (formularz Kp-1, Rp-6),
   • o emeryturę (formularz ZUS Rp-1E, Rp-6),
   • o rentę z tytułu niezdolności do pracy (formularz ZUS Rp-1R),
   • o rentę rodzinną (formularz ZUS Rp-2),
   • o świadczenie przedemerytalne (formularz ZUS Rp-26).
 1. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą emerytów i rencistów.
 2. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne (formularz ZUS S-72b).
 3. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosku o wydanie A-1 dotyczącego ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.
 4. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.
 5. Prowadzenie innej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego.

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.