Usługi kadrowo-płacowe

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam świadczyć usługi na poziomie,
jakiego oczekują od nas nasi Klienci.

Prowadzenie firmy to nie tylko dbanie o właściwy kierunek jej rozwoju oraz pozycję na rynku czy też zdobywanie zaufania klientów. To również szereg obowiązków związanych z wewnętrzną strukturą przedsiębiorstwa. Należą do nich między innymi sprawy kadrowo-płacowe.

Kadry i płace wymagają skrupulatności oraz doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa, tj. kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także obowiązujących regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ważne jest również dotrzymywanie odgórnie narzuconych terminów oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej. Dlatego zamiast tworzyć dodatkowy dział w firmie, który zajmie się tymi sprawami, warto skorzystać z usług outsourcingu.

Zapraszamy do naszego biura w Markach bądź też do oddziału w Wołominie, Warszawie lub Białymstoku. Nasza kancelaria oferuje usługi kadrowo-płacowe zarówno w zakresie doradztwa, prowadzenia dokumentacji, sporządzania list płac, zarządzania urlopami, sporządzania wniosków i deklaracji, ale nie tylko.

Oferujemy Państwu usługi w następującym zakresie:Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych:

•  zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA);
•  sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych (formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA);
•  przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA;
•  sporządzanie  i przekazywanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS klientom opłacającym składki wyłącznie za siebie;
•  sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Z-3B, ZUS Np.-7):

 

a. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,
b. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
c. wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,
d. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7),
e. Sporządzanie wniosków:

- o ustalenie kapitału początkowego (formularz Kp-1, Rp-6),
- o emeryturę (formularz ZUS Rp-1E, Rp-6),
- o rentę z tytułu niezdolności do pracy (formularz ZUS Rp-1R),
- o rentę rodzinną (formularz ZUS Rp-2),
- o świadczenie przedemerytalne (formularz ZUS Rp-26).

1. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą emerytów i rencistów.

2. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne (formularz ZUS S-72b).

3. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosku o wydanie A-1 dotyczącego ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

4. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

5. Prowadzenie innej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego.
Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych:

- pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS,
zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
- monitorowanie terminów zaświadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),
- monitorowanie terminów szkoleń z zakresu bhp (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy),
- ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych,
- wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach, Przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
- porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie list płac i przekazywanie ich klientowi w formie z nim ustalonej,
- przygotowanie i przekazanie klientowi paczek z przelewami wynagrodzeń do zaimportowania w banku,
- przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w formie tradycyjnej,
- naliczanie odpisów na ZFŚS,
- przesyłanie Klientowi za pośrednictwem e-mail lub przekazywanie w formie tradycyjnej dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
- przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,
- przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40),
- przygotowywanie miesięcznych dokumentów płatniczych dotyczących podatku u osób, które jako formę opodatkowania wybrały kartę podatkową oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A,
- umożliwienie Klientom zdalnego dostępu do danych kadrowo-płacowych poprzez bezpieczne połączenie za pomocą technologii VPN (na życzenie Klienta),
- współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy.


Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy:

sporządzanie i przekazywanie poprzez zalogowanie się na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdań statystycznych DG-1, Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12,
- przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu za pośrednictwem urzędu pracy,
- przygotowywanie wniosków o organizację prac interwencyjnych za pośrednictwem Urzędu Pracy,
- przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych DEK-I-0 oraz DEK-I-R,
- przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych wpłat do DEK-I-0,
- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-d+Inf-o-PP+INF-D-P),
- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą.

 

Osoba kontaktowa:

Halina Raszka
halina.raszka@sklodowscy.pl

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Lipowa 45, 15-424 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00