Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku


kancelaria_prawna_marki

Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Kluczowe zmiany dotyczą:

- wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień w zakresie podatku u źródła

- wprowadzenia obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza kwotę 2 mln PLN

- wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner)

- rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku czy też procedury zwrotowej).

Dodatkowo wprowadzono możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej – zmiana jest korzystna, ale dotyczy tylko płatności za usługi niematerialne i tylko do wartości 10 tys. PLN.

Kwestia podatku u źródła będzie więc rodziła wiele problemów, gdyż m.in. przesłanka należytej staranności jest bardzo ryzykowana z perspektywy polskich płatników (ustawa bowiem nie zawiera żadnej definicji tego pojęcia a weryfikacja należytej staranności dokonywana będzie jedynie przez organy podatkowe) a od wypłat powyżej 2 mln PLN podatek, co do zasady, zostanie pobrany.

Od 1 stycznia nie jest możliwe bezpośrednie stosowanie przez płatnika zwolnień lub preferencyjnych stawek na mocy umów międzynarodowych albo przepisów z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Odstępstwo od tej zasady dotyczy tylko należności, które w skali roku nie przekroczyły wartości 2 mln PLN (w tym przypadku zasadniczo warunki formalne wymagane do zastosowania stawki opartej na umowie lub zwolnienia pozostaną takie same jak te obowiązujące w 2018 r. z wyjątkiem bardziej rygorystycznej definicji rzeczywistego właściciela).

Ustawodawca przewidział trzy metody dotyczące podatku u źródła przy płatnościach przekraczających 2 mln PLN rocznie:

- płatność podatku i późniejszy wniosek o zwrot (zasada główna);

- zastosowanie zwolnienia z WHT lub obniżonej stawki WHT w oparciu o oświadczenie członków zarządu potwierdzające zastosowanie takiego traktowania pod rygorem odpowiedzialności z KKS;

- uzyskanie uprzedniej opinii wydanej przez urząd skarbowy w sprawie stosowania zwolnienia z WHT (procedura nadzwyczajna dostępna tylko w przypadku płatności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, które wchodzą w zakres dyrektyw) – nie dotyczy usług niematerialnych.

 

Tak więc jeśli podatnik nie złoży oświadczenia lub nie zwróci się do organu podatkowego o wydanie opinii będzie musiał zapłacić podatek wg odpowiednio stawki 20% lub 19% a dopiero potem będzie mógł ubiegać się o zwrot.

 

Warunki dokonywania zwrotu są jednak mało komfortowe dla podatnika, zwłaszcza z punktu widzenia płynności finansowej. Podstawowy termin zwrotu to 6 miesięcy licząc od terminu wpływu wniosku.  Przy czym terminy i okresy, o których mowa w Art. 139 Par 4 Ordynacji podatkowej a więc np. odpowiedzi na wezwania nie będą wliczać się do wspomnianego terminu 6 miesięcy.

Zasadniczo o odzyskanie podatku będzie mógł wnioskować tylko podatnik. Płatnik będzie miał taką możliwość tylko wtedy, gdy płacił podatek z własnych środków (umowy z klauzulą „ubruttawiającą” wynagrodzenie podatnika).

Aby ubiegać się o zwrot podatku należy posiadać:

- certyfikat rezydencji ( w formie papierowej lub elektronicznej, nie są dopuszczalne kopie)

- dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności

- potwierdzenia przelewów

- faktury, ustalenia umowne, z powodu których płatnik poniósł ciężar ekonomiczny podatku (w sytuacji, jeśli płatnik występuje o zwrot)

- oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnień

- oświadczenia wraz z uzasadnieniem, że odbiorca jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby dla celów podatkowych (beneficial owner)

 

Wnioskodawca będzie musiał złożyć oświadczenie o zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku oraz zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku.

 

Nowe przepisy dotyczące procedury poboru WHT weszły w życie od 1 stycznia a do dnia 1 lipca 2019 roku objęte są zaniechaniem poboru podatku. na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów. Rozporządzenie Ministra Finansów wyłączyło również zastosowanie nowych przepisów w stosunku do wybranych typów wypłat należności podlegających WHT (przykładowo, nowe przepisy nie znajdą zastosowania do wypłat należności z tytułu prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego).

Biorąc pod uwagę szeroki zakres wprowadzanych zmian, jak również stosunkowo długi czas potrzebny na uzyskanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT, warto już dziś przygotować się do nowych zasad poboru WHT.

 

Opracowała: Marzena Gawrońska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00