Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.


fotolia_95234019_subscription_monthly_m

Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym spadkobierca stał się właścicielem. Od 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana sposobu liczenia okresu pięcioletniego oraz wydłużony został okres na rozliczenie ulgi mieszkaniowej.

Do okresu pięcioletniego według nowych zasad w zależności od sposobu nabycia dolicza się:

  1. Spadkobiercy - pięcioletni okres jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości czy prawa majątkowego przez spadkodawcę. Do 2018 r. była to data śmierci spadkodawcy.
  1. Rozwodnicy i dzielący majątek wspólny - W tym przypadku pięć lat jest liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje także nowe koszty uzyskania przychodu. I tak do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych w spadku zaliczymy udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe (spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek a także wykonane zapisy zwykłe i polecenia), w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

 

Do końca 2018 r. ulga mieszkaniowa zwalniała od podatku dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, o ile otrzymane ze sprzedaży środki zostały wydane na własne cele mieszkaniowe. Musiało to nastąpić w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym zbyto nieruchomość czy prawo majątkowe dotyczące zwolnienia. Od 2019 r. okres ten został wydłużony do 3 lat. Jednakże w tym terminie powinno być dokonane przeniesienie prawa własności lub prawa majątkowego. Nie wystarczy np. wpłata zaliczki na poczet zakupu nieruchomości. Ulgą nie są objęte umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości oraz tzw. Umowy deweloperskie, gdzie do zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej własność dochodzi już po upływie okresu na rozliczenie ulgi. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe można też zaliczyć wydatki na przebudowę, remont lokalu, dokonane przed przeniesieniem własności o ile czynność ta zostanie przeprowadzona przed upływem 3 lat.

 

Opracowała: Ilona Cieśla
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00