Wykreślnie z rejestru podatników VAT


35617821_s

Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów gospodarczych z rejestru podmiotów VAT (art. 96 ust. 6-9a). Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych, istniejącymi w poprzednim stanie prawym, wprowadzono nowe regulacje w  tym zakresie. Obecnie, wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dopuszczalne dodatkowo, w sytuacjach, gdy:

 1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą
 2. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
 3. posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem dokonania wyłudzeń skarbowych.

We wskazanych przypadkach, oraz w sytuacji, gdy podatnik nie istnieje lub w sytuacji, gdy pomimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem, ani jego pełnomocnikiem, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z urzędu i nie ma obowiązku zawiadomienia podatnika o wykreśleniu z rejestru VAT.

W myśl art. 96 ust 9a Ustawy o VAT, wykreśleniu z rejestru podatników VAT podlega również przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryterium tj.:

 1. zawiesił wykonywanie działalności na ponad 6 miesięcy,
 2. nie złożył deklaracji za sześć kolejnych miesięcy,
 3. składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy,
 4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
 5. prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 

Jednocześnie, ustawa stwarza przedsiębiorcom, wskazanym powyżej, szansę uniknięcia wykreślenia z rejestru podatników VAT lub przywrócenia do tego rejestru, po odpowiednim udokumentowaniu i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres powyżej sześciu miesięcy i będzie dokonywał czynności opodatkowanych oraz poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych ze wskazaniem okresu, w którym będzie dokonywał tych czynności, nie zostanie wykreślony lub, jeżeli to nastąpiło, zostanie przywrócony, jako podatnik VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

W przypadku gdy podatnik nie składał deklaracji przez kolejne sześć miesięcy, może udowodnić że prowadził działalność w tym okresie oraz uzupełnić brakujące deklaracje. Spowoduje to przywrócenie go jako podatnika VAT czynnego.

Przepisy o wykreśleniu z rejestru VAT nie mają zastosowania, gdy brak sprzedaży przez okres ponad sześciu miesięcy wynikał ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a w odniesieniu do  wystawienia faktur, dokumentujących czynności, które nie zostały faktycznie dokonane, wystawienie nastąpiło w wyniku pomyłki (art. 96 ust 9 e, 9 f).

Należy podkreślić, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dokonywane bez wydania decyzji administracyjnej przez urząd skarbowy. Co powoduje, że podatnik nie może odwołać się od decyzji i pozostaje mu jedynie zarejestrowanie się na nowo do rejestru podatników VAT.

Aby uniknąć wykreślenia z rejestru VAT należy:

 1. terminowo składać deklaracje VAT
 2. podawać aktualny numer telefonu w celu ułatwienia możliwości skontaktowania się z podatnikiem
 3. aktualizować dane adresowe firmy.

Konsekwencje, jakie niesie wykreślenie podatnika z rejestru VAT są ogromne, zarówno dla podatnika, jak i jego kontrahentów. Podatnik traci możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów, a jego kontrahent z faktur wystawionych przez tego podatnika

 

Opracowała: Joanna Grycz
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00