Ulgi i odliczenia PIT 2018


outsourcing_kadr_i_plac_warszawa

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy.

Terminy rozliczeń-31 stycznia PIT-28, 30 kwietnia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 Odliczenia od dochodu w 2018:

Ulga przysługująca osobom oszczędzającym na IKZE

Wpłaty na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w świetle obowiązującego prawa podlegają odliczeniom. W roku podatkowym 2018 wysokość kwoty możliwej do odliczenia wynosi 5331,60 zł. Do odliczenia konieczny jest dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Ulga na rozwój i badania (dla osób prowadzących działalność) obejmuje niektóre koszty ponoszone na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Można odliczyć 100%-lub w szczególnych przypadkach 150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.

Wymaganym dokumentem do rozliczenia tej ulgi jest ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz udowodnienie ich związku z projektem rozwojowym.

Składki ZUS – można odliczyć w wysokości należnych i zapłaconych składek w 2018 roku.

Zwrot nienależnych świadczeń (kwota zwrotu łącznie z podatkiem) – jeśli nie były potrącone i wcześniej były opodatkowane. Wymaganym dokumentem jest dowód zwrotu świadczeń.

Ulga na leki, do zastosowania w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków. Maksymalne odliczenie to koszt leków minus 100 zł za m-c, należy posiadać dokumenty potwierdzające wydatek.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – do wysokości poniesionych wydatków. Konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu poniesienia wydatku.

Ulga na samochód - limit 2280 zł, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności (od 2018 r. bez konieczności wskazania I i II grupy). Konieczne jest posiadanie samochodu we własności bądź współwłasności i skierowanie na zabiegi.

Darowizny kościelne, organizacje społeczne, krwiodawcy – limit 6% dochodu podatnika. Dokumentami wymaganymi są potwierdzenia wpłat, potwierdzenie stacji krwiodawstwa. Darowizny są sumowane i I ich suma nie może przekroczyć 6% dochodu.

Internet, do odliczenia kwota 760 zł nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata. Wymagany dokument to np. faktura.

Odliczenia od podatku

Składki zdrowotne należne i zapłacone lub pobrane w 2018. Można odliczyć 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacimy.

Ulga prorodzinna- 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzicom zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 bądź PIT-37. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się wg karty podatkowej, stawki zryczałtowanej lub opodatkowanych podatkiem liniowym. Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz na dziecko niepełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Ulga prorodzinna przysługuje także na dziecko do 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę (również po za granicami kraju), a jego dochód nie przekracza sumy 3089 zł. W ramach tej kwoty nie mieści się renta rodzinna. Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi miesięcznie 92,67 zł, jeśli przychody rodziców lub opiekunów pozostających w małżeństwie nie przekraczają w roku podatkowym 112 tys. zł.

Za pracę za granicą (abolicyjna)- limitem jest kwota podatku z zagranicy. Dokumentem wymaganym jest dokument z zagranicy odpowiednik naszego PIT 11

Od 2019 roku pojawi się nowa ulga termoizolacyjna - ocieplenie domu. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Łączna kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000,00 złotych. Wydatki muszą się zamknąć w ciągu trzech lat od końca roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT

Opracowała: Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00