Ulgi i odliczenia PIT 2018


outsourcing_kadr_i_plac_warszawa

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy.

Terminy rozliczeń-31 stycznia PIT-28, 30 kwietnia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 Odliczenia od dochodu w 2018:

Ulga przysługująca osobom oszczędzającym na IKZE

Wpłaty na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w świetle obowiązującego prawa podlegają odliczeniom. W roku podatkowym 2018 wysokość kwoty możliwej do odliczenia wynosi 5331,60 zł. Do odliczenia konieczny jest dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Ulga na rozwój i badania (dla osób prowadzących działalność) obejmuje niektóre koszty ponoszone na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Można odliczyć 100%-lub w szczególnych przypadkach 150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.

Wymaganym dokumentem do rozliczenia tej ulgi jest ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz udowodnienie ich związku z projektem rozwojowym.

Składki ZUS – można odliczyć w wysokości należnych i zapłaconych składek w 2018 roku.

Zwrot nienależnych świadczeń (kwota zwrotu łącznie z podatkiem) – jeśli nie były potrącone i wcześniej były opodatkowane. Wymaganym dokumentem jest dowód zwrotu świadczeń.

Ulga na leki, do zastosowania w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków. Maksymalne odliczenie to koszt leków minus 100 zł za m-c, należy posiadać dokumenty potwierdzające wydatek.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – do wysokości poniesionych wydatków. Konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu poniesienia wydatku.

Ulga na samochód - limit 2280 zł, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności (od 2018 r. bez konieczności wskazania I i II grupy). Konieczne jest posiadanie samochodu we własności bądź współwłasności i skierowanie na zabiegi.

Darowizny kościelne, organizacje społeczne, krwiodawcy – limit 6% dochodu podatnika. Dokumentami wymaganymi są potwierdzenia wpłat, potwierdzenie stacji krwiodawstwa. Darowizny są sumowane i I ich suma nie może przekroczyć 6% dochodu.

Internet, do odliczenia kwota 760 zł nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata. Wymagany dokument to np. faktura.

Odliczenia od podatku

Składki zdrowotne należne i zapłacone lub pobrane w 2018. Można odliczyć 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacimy.

Ulga prorodzinna- 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzicom zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 bądź PIT-37. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się wg karty podatkowej, stawki zryczałtowanej lub opodatkowanych podatkiem liniowym. Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz na dziecko niepełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Ulga prorodzinna przysługuje także na dziecko do 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę (również po za granicami kraju), a jego dochód nie przekracza sumy 3089 zł. W ramach tej kwoty nie mieści się renta rodzinna. Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi miesięcznie 92,67 zł, jeśli przychody rodziców lub opiekunów pozostających w małżeństwie nie przekraczają w roku podatkowym 112 tys. zł.

Za pracę za granicą (abolicyjna)- limitem jest kwota podatku z zagranicy. Dokumentem wymaganym jest dokument z zagranicy odpowiednik naszego PIT 11

Od 2019 roku pojawi się nowa ulga termoizolacyjna - ocieplenie domu. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Łączna kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000,00 złotych. Wydatki muszą się zamknąć w ciągu trzech lat od końca roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT

Opracowała: Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00