Podatek od przychodów z budynków


fotolia_95234019_subscription_monthly_m

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Jest to zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji przepisów, według której opodatkowaniu byli tylko podatnicy będący właścicielami budynków biurowych oraz biurowo-usługowych. Obecnie podatek od przychodów z budynków jest płacony od nieruchomości, które spełniają łącznie następujące warunki:

Przychodem z budynków jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa środka trwałego wynikająca z ewidencji środków trwałych, a w miesiącu wprowadzenia – wartość początkowa na dzień wprowadzenia.

Jeżeli budynek został oddany w najem w części, to przychód określa się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania, do całkowitej powierzchni użytkowej. Nie ustala się przychodu, jeżeli ten udział jest mniejszy lub równy niż 5%.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków spełniających powyższe kryteria , pomniejszona o 10 000 000 zł. Od 1 stycznia 2019 roku istnieje konieczność łącznego rozliczania przychodów tytułu posiadania budynków przez podatnika i podmioty z nim powiązane, w których posiada on bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów.

Wysokość podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc i należy go wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca. Kwotę zapłaconego podatku odlicza się od zaliczki na podatek z działalności gospodarczej PIT lub CIT, albo można w ogóle go nie wpłacać, jeżeli jest on niższy od tej zaliczki.

Przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynku stosuje się również, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych podatnik dokona przeniesienia w całości bądź w części własności albo współwłasności budynku albo odda w używanie. W takim przypadku przepisy dotyczące tego podatku stosuje się tak jakby do tych transakcji nie doszło (klauzula TAAR).

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług zostanie objętych obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.