Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej


epuap

Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego.

Z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości wynika, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie zbliżonym do JPK, co ma ułatwić analizę dokumentów przez uczestników obrotu gospodarczego czy organy podatkowe.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o pdof podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, będą przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Szef KAS z kolei będzie je udostępniał naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR mają również być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie, jednak dopiero wtedy, gdy ESMA (tj. europejski nadzór nad spółkami giełdowymi) podejmie decyzję na poziomie całej UE, jaki to ma być format.

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą również sporządzać sprawozdanie z działalności w postaci elektronicznej i opatrywać kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem ePUAP.

Dla przypomnienia, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Wszystkie te osoby będą musiały posiadać podpis elektroniczny w postaci podpisu kwalifikowanego bądź podpisu ePUAP.

Reguły przekazywania dokumentów finansowych do KRS nie ulegną zasadniczym zmianom. Natomiast od 1 października 2018 r. art. 20 ust. 1g ustawy o KRS będzie przewidywał, że po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania będą one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług zostanie objętych obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.