Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne


doradztwo_podatkowe_warszawa

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla pracodawców, którzy zatrudniają skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia, podejmujące zatrudnienie po raz pierwszy.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w dniu zawarcia umowy) za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

O refundację może się ubiegać Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki*:

*informacja uzyskana ze strony Urzędu Pracy m.st. Warszawy

O terminie składania wniosku, kwocie refundacji jak również o warunkach, należy dowiadywać się w odpowiednim urzędzie pracy. Każdy z urzędów posiada swój budżet i decyduje o kwocie refundacji i terminie składania wniosku.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiązania się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszej refundacji.

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania refundacji oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do refundacji, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu 50 proc. kwoty refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracownika w trakcie okresu objętego refundacją bądź przed upływem wskazanego okresu, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne,.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacja ze strony Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 25.09.2018r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Opracowała: Magdalena Futera
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00