Prawne aspekty nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.


22

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia br., do zawieranych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług stosowano przepisy znajdujące się w art. od 734 do 751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 tj.).

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo istotne konieczność wykonania przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej w imieniu zleceniodawcy, natomiast zleceniodawcę obligując do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia za jej wykonanie.

Wysokość ustalonego między stronami wynagrodzenia w żaden sposób nie wynikała z postanowień kodeksu cywilnego, ponieważ ustawodawca ograniczył się wyłącznie do użycia sformułowania: jeżeli nie ma obowiązującej taryfy (…) należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 2), pozostawiając samym zainteresowanym dowolność w zakresie ustalania jego wysokości.

Jak jest teraz?

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku zmiana Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U.2015.2008 tj.) (dalej: Ustawa), nałożyła na strony umów zlecenia oraz strony umów świadczenia usług obowiązek prowadzenia ewidencji czasu wykonania usług przez zleceniobiorcę, celem zagwarantowania zleceniobiorcy minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego, wynoszącej aktualnie 13 zł brutto. Wprowadzone zmiany obejmują swym zakresem także wszystkie umowy zlecenia oraz świadczenia usług, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 8b pkt. 1 i 2 Ustawy, strony umowy dowolnie określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takich postanowień, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, które winny być przez niego przedstawione zlecającemu jeszcze w terminie poprzedzającym wypłatę przez niego wynagrodzenia.

Również w przypadku zawarcia umowy ustnej, zleceniodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin pracy.

W sytuacji braku takiego potwierdzenia zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie godzin poświęconych na wykonanie zlecenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Zleceniodawca dodatkowo zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres kolejnych 3 lat, liczonych od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne tzn. od dnia w którym zleceniodawca musi wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy zgodnie z zawartą umową.

Istotną zmianą jest również obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, do czego zobowiązani są zleceniodawcy, którzy zawarli ze zleceniobiorcami umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Wynagrodzenie musi przy tym odpowiadać wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zleceniodawca i wykonujący zlecenie są zwolnieni z obowiązku ewidencji czasu pracy, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje sam zleceniobiorca lub gdy jego wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od rezultatu wykonanego zlecenia. Katalog umów zwolnionych z konieczności ewidencjonowania czasu pracy jest znacznie szerszy i znajduje się w postanowieniach art. 8d ust. 1 Ustawy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy, będzie wypłacać zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa przewidziana w Ustawie, podlegać będzie karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. (zob. art. 8e Ustawy).

Stan prawny na:12.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00