Podatek od przychodów z budynków


fotolia_95234019_subscription_monthly_m

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Jest to zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji przepisów, według której opodatkowaniu byli tylko podatnicy będący właścicielami budynków biurowych oraz biurowo-usługowych. Obecnie podatek od przychodów z budynków jest płacony od nieruchomości, które spełniają łącznie następujące warunki:

Przychodem z budynków jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa środka trwałego wynikająca z ewidencji środków trwałych, a w miesiącu wprowadzenia – wartość początkowa na dzień wprowadzenia.

Jeżeli budynek został oddany w najem w części, to przychód określa się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania, do całkowitej powierzchni użytkowej. Nie ustala się przychodu, jeżeli ten udział jest mniejszy lub równy niż 5%.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków spełniających powyższe kryteria , pomniejszona o 10 000 000 zł. Od 1 stycznia 2019 roku istnieje konieczność łącznego rozliczania przychodów tytułu posiadania budynków przez podatnika i podmioty z nim powiązane, w których posiada on bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów.

Wysokość podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc i należy go wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca. Kwotę zapłaconego podatku odlicza się od zaliczki na podatek z działalności gospodarczej PIT lub CIT, albo można w ogóle go nie wpłacać, jeżeli jest on niższy od tej zaliczki.

Przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynku stosuje się również, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych podatnik dokona przeniesienia w całości bądź w części własności albo współwłasności budynku albo odda w używanie. W takim przypadku przepisy dotyczące tego podatku stosuje się tak jakby do tych transakcji nie doszło (klauzula TAAR).

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00