Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne


doradztwo_podatkowe_warszawa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę – Dz. U. z 17 sierpnia 2018, poz. 1577

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG.

Przepisy ww. ustawy nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

1) w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650 i 1499);

2) spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o SUS (ulga na start, „stara” 24-miesięczna ulga dla rozpoczynających działalność gospodarczą);

3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność pozarolniczą jako twórcy, artyści, wspólnicy spółek jawnej, komandytowej, 1-osobowej sp. z o.o.;

5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

W przypadku osób, do których miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez przychód, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.

Granica przychodu w poprzednim roku kalendarzowym na potrzeby ustalenia „małego ZUS” w następnym roku, nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Granica przychodu za 2018 r. (za pełny rok) wynosi 63.000,00 (30 * 2100,00 zł)

Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ustalenie współczynnika na dany rok kalendarzowy jest obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

Współczynnik na 2019 r. wyniesie 0,5083 zgodnie z obliczeniem (4765,00/2250,00*0,24)

Podstawa wymiaru składki dla „małego ZUS” nie może być mniejsza niż 30 % minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok kalendarzowy i nie większa niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że w 2019 r. podstawa wymiaru „małego ZUS” będzie ustalana w przedziale od 675,00 zł do 2 859,00 zł

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przez pełny 2018 r., osiągnął przychód w wys. 40 000,00 zł.

Przeciętny miesięczny przychód wyniósł  3 287,67 zł zgodnie z obliczeniem (40 000,00/365*30 );

Najniższa podstawa wyniesie 1671,12 ( 3287,67 * 0,5083)

 

Przykład 2

Przedsiębiorca z przykładu 1 rozpoczął działalność od 01.07.2018 r. (po 8 miesięcznym zawieszeniu), w 2018 r. osiągnął przychód w wys. 25 000,00 zł;

Jego roczny próg przychodu wyniesie 31 758,90 zgodnie z obliczeniem (63 000/365*184 dni prowadzonej działalności);

Przeciętny miesięczny przychód wyniesie 4076,09 (25 000,00/184*30)

Najniższa podstawa będzie stanowić kwotę 2071,88 ( 4076,09*0,5083)

Porównanie kwot składek ZUS, do zapłaty w 2019 r.

  ZUS preferencyjny (30% min. wynagrodzenia) ZUS zasady ogólne (60% prognozowanego przec. wynagr.) mały ZUS - przykład 1 mały ZUS - przykład 2
Ubezpieczenie Społeczne
podstawa wymiaru składek 675,00 2859,00 1671,12 2071,88
ubezp. Wypadkowe 1,67%  11,27 47,75 27,91 34,60
ubezpieczenie emeryt. 19,52% 131,76 558,08 326,20 404,43
ubezpieczenie rent. 8% 54,00 228,72 133,69 165,75
ubezp. chorobowe 2,45% 16,54 70,05 40,94 50,76
suma FUS 213,57 904,60 528,74 655,54
Fundusz Pracy 2,45 % 0,00 70,05 0,00 0,00
Ubezpieczenie Zdrowotne
podstawa ustalona w wymiarze obowiązującym w 2018 r. 3554,93 3554,93 3554,93 3554,93
ubezpieczenie zdrowotne 9% 319,94 319,94 319,94 319,54
Łącznie do zapłaty 533,51 1294,59 848,68 975,08

 

Jakie będą obowiązki związane z korzystaniem z „małego ZUS”?

Po spełnieniu warunków do skorzystania z ww. uprawnienia należy:

  1. w terminie do 7 stycznia 2019 r. wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 01.01.2019 z dotychczasowego kodu ubezpieczenia i zgłosić się ponownie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 01.01.2019 z kodem ubezpieczenia 05 90 00,
  2. przekazać w terminie do 10 lutego 2019 za styczeń 2019 deklarację rozliczeniową ze wskazaniem m.in. przychodu za 2018 r. oraz najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
  3. przekazać na żądanie ZUS (w ciągu 14 dni kalendarzowych) dokumenty potwierdzające wysokość przychodów za poprzedni rok kalendarzowy.

 Czy można zrezygnować z „małego ZUS”?

Zrezygnować można w każdym czasie, ale należy pamiętać, że jest to decyzja nieodwołalna do końca danego roku kalendarzowego. Oznacza, to że za miesiąc w którym nastąpi rezygnacja i pozostałe miesiące do końca danego roku kalendarzowego, składki na ubezpieczenie społeczne będą musiały być opłacone na zasadach ogólnych tj. od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego wynagrodzenia na dany rok.

Rezygnacją z prawa do korzystania z „małego ZUS” będzie brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni liczonych od:

  1. 1 stycznia danego roku,
  2. pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej,
  3. pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z „małego ZUS”.

 Regulacje prawne dotyczące „małego ZUS” nie zmieniają zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

 Składek na Fundusz Pracy nadal nie zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  1. u których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie ( w 2019 r. wynosi 2250,00 zł);
  2. które ukończyły odpowiednio: kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat.

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00