Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców


sąd najwyższy2

Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.0.2168 tj.).

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców

Trzeba pamiętać, że dla każdej regulacji mającej chronić przedsiębiorców przed nadmiernymi, nieuzasadnionymi kontrolami organów, zostały przewidziane w ustawie liczne wyjątki.

Kontrolę wszczyna się co do zasady nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Po upływie 30 dni do przeprowadzenia kontroli jest konieczne wydanie kolejnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności pracownik organu kontrolującego ma obowiązek okazać, przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacje służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W wielu przypadkach wszczęcie kontroli możliwe będzie także po okazaniu samej legitymacji służbowej. W tej sytuacji pracownik organu doręcza jednak upoważnienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w formie pisemnej. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy.

Łączny czas trwania wszystkich kontroli roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

 

Od wymienionych wyżej terminów zostały przewidziane w ustawie prawo przedsiębiorców liczne wyjątki. Jednym z istotniejszych wyjątków jest kontrola dotycząca zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

Wskazane terminy mogą być także przedłużane, w sytuacji, gdy w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10 procent kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50 procent  kwoty zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. W takiej sytuacji czas trwania kontroli nie może spowodować przekroczenia dwukrotności standardowego czasu kontroli.

Do omawianego czasu kontroli z nie wlicza się czasu przerwy w kontroli, czasu nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w toku czynności kontrolnych, jeżeli stanowi to przeszkodę w wykonaniu czynności kontrolnych.

Podsumowując pomimo licznych zapowiedzi ustawodawcy uproszczenie i stworzenia bardziej przyjaznych regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej, nie podjęto żadnych działań w tym zakresie. Tytuł V rozdziału Prawa Przedsiębiorców tj. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej ma charakter wyłącznie propagandowy. Im więcej przepis zawiera włączeń tym mniej rzeczywistej ochrony zapewnia on podmiotom do których ustawa jest kierowana.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00