Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców


sąd najwyższy2

Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.0.2168 tj.).

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców

Trzeba pamiętać, że dla każdej regulacji mającej chronić przedsiębiorców przed nadmiernymi, nieuzasadnionymi kontrolami organów, zostały przewidziane w ustawie liczne wyjątki.

Kontrolę wszczyna się co do zasady nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Po upływie 30 dni do przeprowadzenia kontroli jest konieczne wydanie kolejnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności pracownik organu kontrolującego ma obowiązek okazać, przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacje służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W wielu przypadkach wszczęcie kontroli możliwe będzie także po okazaniu samej legitymacji służbowej. W tej sytuacji pracownik organu doręcza jednak upoważnienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w formie pisemnej. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy.

Łączny czas trwania wszystkich kontroli roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

 

Od wymienionych wyżej terminów zostały przewidziane w ustawie prawo przedsiębiorców liczne wyjątki. Jednym z istotniejszych wyjątków jest kontrola dotycząca zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

Wskazane terminy mogą być także przedłużane, w sytuacji, gdy w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10 procent kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50 procent  kwoty zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. W takiej sytuacji czas trwania kontroli nie może spowodować przekroczenia dwukrotności standardowego czasu kontroli.

Do omawianego czasu kontroli z nie wlicza się czasu przerwy w kontroli, czasu nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w toku czynności kontrolnych, jeżeli stanowi to przeszkodę w wykonaniu czynności kontrolnych.

Podsumowując pomimo licznych zapowiedzi ustawodawcy uproszczenie i stworzenia bardziej przyjaznych regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej, nie podjęto żadnych działań w tym zakresie. Tytuł V rozdziału Prawa Przedsiębiorców tj. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej ma charakter wyłącznie propagandowy. Im więcej przepis zawiera włączeń tym mniej rzeczywistej ochrony zapewnia on podmiotom do których ustawa jest kierowana.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

9 November 2018
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla pracodawców, którzy zatrudniają skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku...

Planowane zmiany w podatkach od 2019 roku.

9 November 2018
W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach.

Planowane zmiany w rozliczaniu leasingu aut osobowych

9 November 2018
W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od osób prawnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1...

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez Internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

18 October 2018
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON.

Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku – projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

28 September 2018
Z końcem sierpnia Minister Finansów opublikował projekt zmian dotyczący podatków dochodowych, gdzie znalazły się proponowane zmiany dotyczące opodatkowania samochodów.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28 September 2018
W dniu 14 września 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku które zmienia zasady związane z prowadzeniem podatkowej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

28 September 2018
Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku

28 September 2018
Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi do celów służbowych

28 September 2018
Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy....

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00