Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców


sąd najwyższy2

Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.0.2168 tj.).

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców

Trzeba pamiętać, że dla każdej regulacji mającej chronić przedsiębiorców przed nadmiernymi, nieuzasadnionymi kontrolami organów, zostały przewidziane w ustawie liczne wyjątki.

Kontrolę wszczyna się co do zasady nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Po upływie 30 dni do przeprowadzenia kontroli jest konieczne wydanie kolejnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności pracownik organu kontrolującego ma obowiązek okazać, przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacje służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W wielu przypadkach wszczęcie kontroli możliwe będzie także po okazaniu samej legitymacji służbowej. W tej sytuacji pracownik organu doręcza jednak upoważnienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w formie pisemnej. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy.

Łączny czas trwania wszystkich kontroli roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

 

Od wymienionych wyżej terminów zostały przewidziane w ustawie prawo przedsiębiorców liczne wyjątki. Jednym z istotniejszych wyjątków jest kontrola dotycząca zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

Wskazane terminy mogą być także przedłużane, w sytuacji, gdy w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10 procent kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50 procent  kwoty zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. W takiej sytuacji czas trwania kontroli nie może spowodować przekroczenia dwukrotności standardowego czasu kontroli.

Do omawianego czasu kontroli z nie wlicza się czasu przerwy w kontroli, czasu nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w toku czynności kontrolnych, jeżeli stanowi to przeszkodę w wykonaniu czynności kontrolnych.

Podsumowując pomimo licznych zapowiedzi ustawodawcy uproszczenie i stworzenia bardziej przyjaznych regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej, nie podjęto żadnych działań w tym zakresie. Tytuł V rozdziału Prawa Przedsiębiorców tj. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej ma charakter wyłącznie propagandowy. Im więcej przepis zawiera włączeń tym mniej rzeczywistej ochrony zapewnia on podmiotom do których ustawa jest kierowana.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00