Formy opodatkowania


doradztwo_podatkowe_warszawa

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność formę opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu.

Ustawodawca wyróżnia cztery zasadnicze formy opodatkowania dochodów jednoosobowej działalności gospodarczej lub wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, jawnej, komandytowej: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

 Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej. Dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami, a poniesionymi kosztami. Dochody do 85 528 zł są opodatkowane w wys. 18%, powyżej tej kwoty dochody opodatkowane są w wysokości 32% (od nadwyżki ponad 85 528 zł). Kwota wolna od podatku jest uzależniona od wysokości dochodów i może wynosić od 8000 zł do 0 zł. Forma ta pozwala na wspólne rozliczenie małżonków, rozliczenie ulgi na dzieci, inne odliczenia od dochodu lub podatku (np. darowizny).

 Opodatkowanie podatkiem liniowym

W podatku liniowym również opodatkowany jest dochód z tym, że stawka podatku jest jedna i wynosi 19% niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Podatek liniowy jest wskazany dla podatników osiągających wysokie dochody. Forma ta wyklucza wspólne rozliczenie małżonków i zastosowanie ulg (dzieci, darowizny), nie ma również kwoty wolnej od podatku.

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to zryczałtowana forma opodatkowania dochodów, w której opodatkowaniu podlega jedynie sam przychód, nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Z opodatkowania w tej formie skorzystać mogą podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w danym roku, lub którzy uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. EUR lub w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. EUR. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wyróżnia pięć zasadniczych stawek ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 12,5% oraz 20%. Stawka, jaką musi zastosować podatnik uzależniona jest od przedmiotu działalności przedsiębiorcy. Niektóre rodzaje działalności są wykluczone z możliwości zastosowania tej formy opodatkowania.

 Karta podatkowa

Jest to najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Nie ma konieczności prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Charakterystyczne dla tej formy jest to, że wysokość płaconego podatku nie ma nic wspólnego z faktycznie osiąganym dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota podatku zależy od zakresu prowadzonej firmy, miejscowości, w której jest prowadzona, liczby zatrudnionych pracowników. Na podstawie tych danych, właściwy urząd skarbowy wydaje decyzje, w której określa wysokość podatku w formie karty podatkowej odrębnie na każdy rok podatkowy.

Opracowała: Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00