Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku


prezenty dla kontrahentów

W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje zasady opodatkowania w VAT bonów i talonów.

Dotychczas brakowało przepisów, które jednoznacznie wskazywały by zasady opodatkowania obrotu bonami i talonami w świetle przepisów o VAT. Nie podlegały co prawda pod definicję dostawy towarów i świadczenia usług zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 1, ale organy podatkowe chciały uznać za podstawę opodatkowania samo wydanie bonu, niezależnie od jego charakteru. Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny w swoich wyrokach (m.in. z dnia 28 czerwca 2017 roku, I FSK 20131/15) odwołał się do art. 30a pkt 1 i pkt 2 znowelizowanej, unijnej dyrektywy 112.

Podstawą nowelizacji ustawy o VAT z dnia 22.11.2018 są właśnie przepisy dyrektywy 112. Po ich zaimplementowaniu w krajowych przepisach pojawiła się definicja bonu oraz przepisy określające zasady opodatkowania. Zgodnie z art. 2 pkt bonem jest instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu. Kolejne punkty wprowadzają podział bonów na dwie kategorie:

  1. bony jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów w rozumieniu kraju w którym bon może być zrealizowany lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu – są to bony, które podlegają wymianie na konkretny, z góry ustalony towar lub usługę;
  2. bony różnego przeznaczenia - rozumie się przez to bon inny niż bon jednego przeznaczenia – zaliczać tu będziemy wszelkiego rodzaju bony rabatowe oraz bony pieniężne, które będą mogły służyć jako środek płatniczy;

W przypadku bonów różnego przeznaczenia zasady opodatkowania nie ulegają zmianie – obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie faktycznego  przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług dokonanego w zamian za bon przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia. Natomiast opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu (art. 8b ustawy o VAT).

Zmiany następują w przypadku bonów jednego przeznaczenia – ich transfer (czyli emisję bonu lub każde jego następne przekazania) przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług. Podobnie będzie w przypadku podmiotów, które pośredniczą w obrocie bonami jednego przeznaczenia: każda sprzedaż (odsprzedaż) takiego bonu będzie traktowana na równi ze świadczeniem usługi lub sprzedażą towaru, którego dany bon dotyczy. Dopiero ostateczna realizacja bonu jest zwolniona z opodatkowaniu, ale tylko w tej części, w której przekazanie bonu jest traktowane jak wynagrodzenie za usługę lub towar.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00