Mały ZUS plus 2020


doradztwo_podatkowe_warszawa

    Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz. U. z 2019 r. poz. 2550

Ustawa wchodzi w życie od 01.02.2020, dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie CEiDG.

 

 1. Przepisy ww. ustawy nie mają zastosowania do osób, które lub do których:
 1. Podstawa wymiaru składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe ubezpieczonego,  o którym mowa  w    8  ust.  6  pkt  1 (osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych), którego roczny przychód z pozarolniczej    działalności    gospodarczej    uzyskany    w    poprzednim    roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000,00  złotych, uzależniona jest od dochodu z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu przepisów  o  podatku dochodowym  od  osób  fizycznych,  zwanego  dalej  „dochodem  z  pozarolniczej działalności gospodarczej”, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

 

 1. Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego  wynagrodzenia  ogłoszonego  w  trybie    19 ust.10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

 

 1. Roczny limit  przychodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  w  przypadku  rozpoczęcia,  zakończenia  lub  zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, wg wzoru:

 

Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

 

 1. Podstawę wymiaru składek, ubezpieczony ustala na dany rok  kalendarzowy,  mnożąc  przeciętny  miesięczny  dochód  z  pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, przez  współczynnik  0,5. 

    Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest
równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany wg. poniższego wzoru:

 

 

 1. W przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez:
 1. W przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, należy rozumieć przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

 

 

 

 

 

Przykład 1

 1. Kowalski prowadzi działalność gospodarczą pełny 2019 r. (działalność opodatkowana na zasadach ogólnych). W 2019 r. uzyskał:

 

Przykład 4

 1. Kowalski prowadził działalność gospodarczą w 2019 r. (działalność opodatkowana na zasadach ogólnych) przez 305 dni.

Obliczenie limitu przychodu za 2019 r.

120 000/365*305 dni = 100 274,00 zł

 W 2019 r. uzyskał:

Obliczenie przeciętnego miesięcznego dochodu:

36500/305*30=3590,20

 

Obliczenie podstawy „małego zus plus”

3590,20*0,5= 1795,10

 

Przykład 5

 1. Kowalski prowadzi działalność gospodarczą pełny 2019 r. (działalność opodatkowana w formie ryczałtu) W 2019 r. uzyskał przychód w wysokości 114 000,00 zł

 

Obliczenie dochodu:

114 000,00 *0,5 = 57 000,00

 

Obliczenie przeciętnego miesięcznego dochodu:

57 000,00/365*30 = 4 684,90

 

Obliczenie najniższej podstawy „małego zus plus”

4 684,90 * 0,5= 2 342, 50

 

Przykład 6

 1. Kowalski prowadzi działalność gospodarczą pełny 2019 r. (działalność opodatkowana w formie karty podatkowej. W 2019 r. uzyskał przychód w wysokości 84 500,00 zł

 

Obliczenie dochodu:

84 500,00 *0,5 = 42 250,00

 

Obliczenie przeciętnego miesięcznego dochodu:

42 250,00/365*30 = 3 472,60

 

Obliczenie najniższej podstawy „małego zus plus”

3 472,60 * 0,5= 1 736,30

 

 

Jakie będą obowiązki związane z korzystaniem z „małego ZUS plus”?

 

Po spełnieniu warunków do skorzystania z ww. uprawnienia należy:

 1. w terminie do 7 lutego 2020 r. wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego
  i zdrowotnego od 01.02.2020 z dotychczasowego kodu ubezpieczenia i zgłosić się ponownie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 01.02.2020 z kodem ubezpieczenia 05 90 00,
 2. przekazać w terminie do 10 marca 2020 za luty 2020 deklarację rozliczeniową ze wskazaniem przychodu, dochodu za 2019 r. oraz najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
 3. przekazać na żądanie ZUS (w ciągu 14 dni kalendarzowych) dokumenty potwierdzające wysokość przychodów za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Płatnicy składek, którzy zgłosili się do małego ZUS w terminie do 7 stycznia 2020 r. lub kontynuują uprawnienie do małego zus z roku 2019, nie muszą dokonywać przerejestrowania w zakresie zmiany kodu ubezpieczenia od dnia 1 lutego 2020 r., ale zobowiązani są do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek za luty 2020 zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r.  

 

Czy można zrezygnować z „małego ZUS”?

 

Zrezygnować można w każdym czasie, ale należy pamiętać, że jest to decyzja nieodwołalna do końca danego roku kalendarzowego. Oznacza, to że za miesiąc w którym nastąpi rezygnacja i pozostałe miesiące do końca danego roku kalendarzowego, składki na ubezpieczenie społeczne będą musiały być opłacone na zasadach ogólnych tj. od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego wynagrodzenia na dany rok.

 

Rezygnacją z prawa do korzystania z „małego ZUS plus” będzie brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni liczonych od:

 1. 1 lutego 2020 r.,
 2. pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej,
 3. pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z „małego ZUS”.

 

Regulacje prawne dotyczące „małego ZUS plus” nie zmieniają zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

 

Składek na Fundusz Pracy nadal nie zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą:
1. u których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie  mniejsza
      niż minimalne wynagrodzenie ( w 2020 r. wynosi 2 600,00 zł);

 1. które ukończyły odpowiednio: kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat.

 

Stan prawny na dzień 03.01.2020 r.

 

Pomoc dla przedsiębiorców związana z Covid-19

2 April 2020
Poniżej przedstawiamy skondensowane informacje o możliwej pomocy dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19

Kwarantanna - świadczenia chorobowe

31 March 2020
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony został od dnia 20 marca 2020  do odwołania, stan...

Zaproszenie na szkolenie on-line "Tarcza Antykryzysowa: po ludzku"

31 March 2020
Zapraszamy na szkolenie on-line 03-04-2020 r. start godzina 10:00 Transmisja na żywo na Facebook   #zostańwdomu

Tarcza Antykryzysowa - ochrona etatów

30 March 2020
Szanowni Państwo, Ogłoszona w środę „Tarcza Antykryzysowa” ma bronić przede wszystkim pracodawców, ale pośrednio - również pracowników. Właśnie...

Ekologiczna księgowość

26 March 2020
Wyprzedziliśmy rzeczywistość. Portal Klienta to świetne narzędzie do pracy z domu zarówno dla naszych Klientów jak i pracowników. Nie musisz już przywozić...

Szkolenie on-line z Prowadzenia Działalności Gospodarczej

26 March 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Tarcza Antykryzysowa

25 March 2020
Szanowni Państwo,   Przed nami kolejny tydzień zmagań z pandemią tych większych i tych mniejszych. Każdy z Państwa prowadzi tę walkę na swój sposób, by obronną...

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

18 March 2020
1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wprowadzające ulgę za złe długi. Nowelizacja ustaw o PIT i CIT...

Mały ZUS plus 2020

18 March 2020

Mały ZUS

18 March 2020

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00