Mały ZUS


zus logo małe

Uprawnienie do korzystania z opłacania składek zus w ramach tzw. „małego zus”

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia
                               składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących
                               działalność gospodarczą na mniejszą skalę – Dz. U. z 17 sierpnia 2018,
                               poz. 1577

Z „małego zus” mogą korzystać od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie CEiDG; ww. regulacje w 2020 r.  dotyczą składek tylko za 01 2020 r.

Przepisy ww. ustawy nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

1) w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650 i 1499);

2) spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o SUS (ulga na start, „stara” 24-miesięczna ulga dla rozpoczynających działalność gospodarczą);

3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4) w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 ustawy o SUS (twórcy, artyści, wspólnicy spółek jawnej, komandytowej, 1-osobowej sp. z o.o.);

5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

W przypadku osób, do których miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez przychód, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.

Granica przychodu w poprzednim roku kalendarzowym na potrzeby ustalenia „małego ZUS” w następnym roku, nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Granica przychodu za 2019 r. (za pełny rok) wynosi 67.500,00 ( 30 * 2 250,00 zł)

Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ustalenie współczynnika na dany rok kalendarzowy jest obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

 

 

Współczynnik na 2020 r. wyniesie 0,4825 zgodnie z obliczeniem (5 227,00/2 600,00*0,24)

Podstawa wymiaru składki dla „małego ZUS” nie może być mniejsza niż 30 % minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok kalendarzowy  i nie większa niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że w 2020 r. podstawa wymiaru „małego ZUS” będzie ustalana w przedziale
od 780,00 zł do 3 136,20 zł

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przez pełny 2019 r., osiągnął przychód w wys.
67 500,00 zł.

Przeciętny miesięczny przychód wyniósł  5 547,95 zł zgodnie z obliczeniem (67 500,00/365*30 );

Najniższa podstawa wyniesie 2 676,88 ( 5547,95 * 0,4825)

 

Przykład 2

Przedsiębiorca z przykładu 1 rozpoczął działalność od 01.07.2019 r. (po 8 miesięcznym zawieszeniu działalności). W 2019 r. osiągnął przychód w wys. 25 000,00 zł;

Jego roczny próg przychodu wyniesie 34 027,40 zgodnie z obliczeniem (67 500/365*184 dni prowadzonej działalności);

Przeciętny miesięczny przychód wyniesie 4076,09 (25 000,00/184*30)

Najniższa podstawa będzie stanowić kwotę 1 966,71 (4076,09*0,4825)

 

Porównanie kwot składek ZUS, do zapłaty w 2020 r.

 

Jakie są obowiązki związane z korzystaniem z „małego ZUS”?

 

Po spełnieniu warunków do skorzystania z ww. uprawnienia należy:

  1. w terminie do 7 stycznia 2020 r. wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego
    i zdrowotnego od 01.01.2020 z dotychczasowego kodu ubezpieczenia i zgłosić się ponownie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 01.01.2020 z kodem ubezpieczenia 05 12 00,
  2. przekazać w terminie do 10 lutego 2020 za styczeń 2020 deklarację rozliczeniową ze wskazaniem m.in. przychodu za 2019 r. oraz najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
  3. przekazać na żądanie ZUS (w ciągu 14 dni kalendarzowych) dokumenty potwierdzające wysokość przychodów za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Czy można zrezygnować z „małego ZUS”?

 

Zrezygnować można w każdym czasie, ale należy pamiętać, że jest to decyzja nieodwołalna do końca danego roku kalendarzowego. Oznacza, to że za miesiąc w którym nastąpi rezygnacja i pozostałe miesiące do końca danego roku kalendarzowego, składki na ubezpieczenie społeczne będą musiały być opłacone na zasadach ogólnych tj. od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego wynagrodzenia na dany rok.

 

Rezygnacją z prawa do korzystania z „małego ZUS” będzie brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni liczonych od:

  1. 1 stycznia danego roku,
  2. pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej,
  3. pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z „małego ZUS”.

 

Regulacje prawne dotyczące „małego ZUS” nie zmieniają zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

 

Składek na Fundusz Pracy nadal nie zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą:
1. u których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie  mniejsza
      niż minimalne wynagrodzenie ( w 2020 r. wynosi 2 600,00 zł);

  1. które ukończyły odpowiednio: kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat.

 

 

Stan prawny na dzień 11.12.2019 r.

 

Pomoc dla przedsiębiorców związana z Covid-19

2 April 2020
Poniżej przedstawiamy skondensowane informacje o możliwej pomocy dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19

Kwarantanna - świadczenia chorobowe

31 March 2020
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony został od dnia 20 marca 2020  do odwołania, stan...

Zaproszenie na szkolenie on-line "Tarcza Antykryzysowa: po ludzku"

31 March 2020
Zapraszamy na szkolenie on-line 03-04-2020 r. start godzina 10:00 Transmisja na żywo na Facebook   #zostańwdomu

Tarcza Antykryzysowa - ochrona etatów

30 March 2020
Szanowni Państwo, Ogłoszona w środę „Tarcza Antykryzysowa” ma bronić przede wszystkim pracodawców, ale pośrednio - również pracowników. Właśnie...

Ekologiczna księgowość

26 March 2020
Wyprzedziliśmy rzeczywistość. Portal Klienta to świetne narzędzie do pracy z domu zarówno dla naszych Klientów jak i pracowników. Nie musisz już przywozić...

Szkolenie on-line z Prowadzenia Działalności Gospodarczej

26 March 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Tarcza Antykryzysowa

25 March 2020
Szanowni Państwo,   Przed nami kolejny tydzień zmagań z pandemią tych większych i tych mniejszych. Każdy z Państwa prowadzi tę walkę na swój sposób, by obronną...

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

18 March 2020
1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wprowadzające ulgę za złe długi. Nowelizacja ustaw o PIT i CIT...

Mały ZUS plus 2020

18 March 2020

Mały ZUS

18 March 2020

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00