Co nowego wprowadziła tarcza 4.0?


20

Tarcza 4.0 zmieniła zasady umarzania pożyczki 5000 zł ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Dzięki Tarczy 4.0 przedsiębiorcy nie muszą już składac oświadczeń mówiących o tym,że nadal prowadzą działalność gospodarczą. Wystarczy, że będą ją prowadzili, a PUP sam sprawdzi, czy ten konkretny warunek został spełniony i umorzy pożyczkę z tzw. "automatu".

Zmieniła również zasady dofinansowania do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy uwalniając pule wsparcia również dla tych pracodawców, którzy pomimo spadku przychodów nie zmniejszyli wymiaru etatów swoim pracownikom i nie przeszli na tzw. „postojowe”.

 

Wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie może przysługiwać przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane elektronicznie do właściwego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Tarcza 4.0 wprowadziła liczne tymczasowe zmiany dotyczące organizacji pracy w relacji pracodawca - pracownik:

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne i możliwości lokalowe do wykonywania takiej pracy, a rodzaj powierzanej pracy na to pozwala. Pracodawca powinien zatem zweryfikować, czy te wymagania są spełnione. Może na przykład odebrać od pracownika oświadczenie, że ten posiada wystarczające możliwości lokalowe. Jednak jeżeli pracownik zgłosi brak możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca. Pracownik może używać środków pracy, których nie zapewnił mu pracodawca pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych – w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych – a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W ramach uprawnień kierowniczych pracodawca może zobowiązać pracownika wykonującego pracę zdalną do prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis czynności, datę i czas ich wykonania. Zlecając prowadzenie ewidencji, pracodawca powinien wskazać formę i częstotliwość jej sporządzania (na przykład elektronicznie).

 

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracodawca ma prawo zobowiązać do wykorzystania takiego urlopu:

* w terminie przez siebie wskazanym

* bez uzyskania zgody pracownika

* z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego.

Pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przyznano pracodawcom możliwość czasowego zawieszenia obowiązków lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.

Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego rozwiązania muszą spełnić dodatkowe warunki:

* spadek obrotów gospodarczych lub

* istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Świadczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych

W przypadku pracodawców, u których wystąpił:

* spadek obrotów gospodarczych

* istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,

wprowadzono ograniczenie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przepisy przewidują obowiązek wypłaty odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, to wysokości takich świadczeń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. jest to 26 000 zł.

Te rozwiązania mają zastosowanie:

* w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązania umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło,

* w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

Zmiana dotyczy na przykład zwolnień grupowych, w przypadku których poza okresem epidemii wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Umowy o zakazie konkurencji

Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wprowadzono szczególne rozwiązanie w zakresie wypowiadania umów o zakazie konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą zostać wypowiedziane z zachowaniem terminu 7 dni. Dotyczy to umów, które obowiązują po ustaniu:

* stosunku pracy

* umowy agencyjnej

* umowy-zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług

* umowy o dzieło.

 

Do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji jest uprawniona tylko jedna strona umowy, to jest strona, na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji. Stroną tą jest zatem odpowiednio: pracodawca, dający zlecenie lub zamawiający

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Rejestrowanie umowy o dzieło w ZUS

24 November 2020
Od 1 stycznia 2021 r. ZUS będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów o dzieło, które zawierają płatnicy składek lub osoby fizyczne. W związku z nowym obowiązkiem...

Szkolenie - Prowadzenie działalności gospodarczej czyli jak nie pójść za kratki płacąc podatki?

23 November 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Pełna księgowość

19 November 2020
Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym systemem ewidencyjnym. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  

Portal Klienta cz. 8 - Wirtualne biuro

17 November 2020
Virtual office, czyli wirtualne biuro/wirtualny adres to coraz bardziej popularne rozwiązanie szczególnie wśród małych firm oraz freelancerów, a także firm,...

Portal Klienta cz. 7 - Pracownicze plany kapitałowe

12 November 2020
Wdrożenie Pracownicze Plany Kapitałowe może być sporym wyzwaniem, jeśli procedura obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie nie jest odpowiednio przygotowana.

Portal Klienta cz. 6 - ścieżka akceptacji dokumentów

10 November 2020
Faktury, rachunki, wyciągi bankowe, noty korygujące, każdego dnia przez firmy, a w szczególności przez działy księgowe przewijają się setki takich dokumentów. Ich...

Zmiany w podatku dochodowym – opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021 oraz alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej

9 November 2020
.

Portal Klienta cz. 5 - zwolnienia lekarskie

5 November 2020
Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4, to dokument wystawiany wyłącznie przez lekarza. Stwierdza on czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków, co...

Szkolenie "Jak przejść na Księgi Handlowe"

3 November 2020
Termin: 10.11.2020 r. godzina 15:00-18:00 Szkolenie w trybie on-line.

Portal Klienta cz. 4 - rozliczanie delegacji

3 November 2020
Każdy pracodawca, który deleguję swojego pracownika w podróż służbową ma w stosunku do niego określone obowiązki. Rozliczenie delegacji powinno zawierać pokrycie...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00