Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych


biuro_rachunkowe_bialystok

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) wprowadzająca nowe przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu poprawy warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz podniesienia standardów pracy tymczasowej. Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizacje dotyczą:

 

Jak było przed nowelizacją?

Przed 1 czerwca 2017 roku limit zatrudnienia dotyczył jednej agencji i jednego pracodawcy użytkownika. Prowadziło to do sytuacji, w której w ciągu 18 miesięcy jedna agencja mogła delegować pracownika do jednego pracodawcy, po czym ten sam pracownik zmieniał agencję i pracował nadal u tego samego pracodawcy, ale już za pośrednictwem innej agencji. W celu zmniejszenia kosztów zatrudnienia agencje pracy tymczasowej zatrudniały osoby delegowane do wykonania pracy tymczasowej w ramach umów cywilnoprawnych, a nie umów o pracę.

Jak jest obecnie?

Po 1 czerwca 2017 roku pracownik tymczasowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej będzie mógł zostać skierowany przez agencję pracy tymczasowej do jednego pracodawcy na okres nie dłuższy niż  18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Dodatkowo nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracownika przez okres jego zatrudnienia u pracodawcy oraz w ciągu 3 lat od momentu ustania stosunku pracy. Nowe przepisy nakładają na agencje pracy tymczasowej obowiązek wydania po zakończeniu pracy tymczasowej przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej zaświadczenia o długości pracy dla danego pracodawcy.

Jak było przed nowelizacją?

Przed 1 czerwca zakaz powierzania tego samego rodzaju pracy nie był wyrażony wprost z przepisów ustawy i obejmował  jedynie nazwę stanowiska zajmowanego przez pracownika tymczasowego. Pracodawca mógł powierzyć pracownikowi tymczasowemu obowiązki wykonywane przez poprzedniego pracownika zmieniając jedynie nazwę stanowiska.

Jak jest obecnie?

W wyniku nowelizacji wprowadzono  zakaz wykonywania tego samego rodzaju pracy co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. Zakaz obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne (np. filię, oddziały) pracodawcy położone na terenie gminy, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik.

Przykład I

Od 11 kwietnia 2017 roku Roman T. pracuję w sklepie Tadeusza B. na stanowisku kasjera jako pracownik tymczasowy, zastępując Jakuba B. zwolnionego z powodu awarii oprogramowania kasy fiskalnej, której Jakub nie zdołał usunąć. W wyniku awarii trwającej tydzień sklep Tadeusza B. poniósł znaczne straty finansowe. Tadeusz B. winą za awarie kasy i poniesione straty obarczył Jakuba. Obaj postanowili rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia 9 kwietnia 2017r. Tadeusz B. przydzielił Romanowi T. stanowisko magazyniera z bardzo zbliżonym zakresem obowiązków w stosunku do zadań wykonywanych przez Jakuba B. w trakcie umowy o pracę. Agencja zatrudniająca Romana T. powiadomiła Tadeusza B. 1 czerwca 2017 roku iż w związku z art.8 pkt.3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) jest on zobowiązany do zmiany stanowiska Romana T. wraz z wyznaczeniem nowego zakresu obowiązków. Nie zastosowanie się do niniejszego przepisu zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł zgodnie z art. 27b ust.1 pkt.3 u.o.z.p.t. W dniu  2 czerwca Tadeusz B. wyznaczył Romanowi T. nowy zakres obowiązków.

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza obowiązek przedłużenia umowy o pracę zawartej przez agencje z ciężarnymi pracownicami tymczasowymi, do dnia porodu.

Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową do dnia porodu ma zagwarantować ciężarnym pracownicom dostęp do zasiłku macierzyńskiego po porodzie. Aby umowa z pracownicą tymczasową uległa przedłużeniu muszą zostać spełnione dwa warunki:

1.okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o pracę, do której miałby mieć zastosowanie art. 177§3 Kodeksu pracy[1], lub

2.okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę, o której mowa w pkt 1, do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny co najmniej 2-miesiączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

Przykład II

Monika D. została zatrudniona przez agencję X jako sprzątaczka w firmie Marcina L. w okresie od 1 czerwca do 7 września 2017 r.; 2 czerwca Monika poinformowała agencję oraz pracodawcę, że jest w ciąży przedstawiając zaświadczenie lekarskie. Termin porodu został wyznaczony  na 7 lutego 2018 r. ; 7 września Agencja X poinformowała Marcina L., iż w związku z art. art.13 ust 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) umowa z Moniką D. zostaje z mocy ustawy przedłużona do dnia porodu tj. do 7 lutego 2018 roku i ulega rozwiązaniu w dniu następnym po porodzie  tj. 8 lutego 2018 roku.

Stan prawny na: 06.09.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

 

[1] Art. 177 §3 Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Upływ trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012 r. I PK 33/02 OSNP 2004/12/204

 

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00