Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa dla użytkowników wieczystych


pożyczka hipoteczna

W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) [dalej zwanej „ustawą” lub „u.o.g.n.”]. Celem wprowadzonych zmian jest między innymi umożliwienie stopniowego przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości we własność oraz  uproszczenie i doprecyzowanie zasad dotyczących przedłużania umów z dotychczasowymi użytkownikami, bądź ich spadkobiercami. Najistotniejsze zmiany dla użytkowników wieczystych wprowadzone nowelizacją dotyczą:

 Jak było przed nowelizacją?

Przed 1 września 2017 roku wygaśnięcie użytkowania wieczystego z powodu upływu terminu, na który było ustanowione, wiązało się z koniecznością sprzedaży bądź ponownego oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Prowadziło to do sytuacji, w której właściciel gruntu objętego użytkowaniem wieczystym był zobowiązany jedynie do zapłaty na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia za budynki usytuowane na nieruchomości. Po wypłaceniu należności nieruchomość mogła zostać sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste wyłącznie w drodze przetargu, a osobie, która ją dotychczas użytkowała wieczyście, nie przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości.

Przed nowelizacją obowiązek organizowania przetargu obejmował również sytuacje, gdy użytkownik wieczysty lub jego spadkobierca, nie dochował terminu na złożenie wniosku o zawarcie umowy na kolejny okres, wówczas prawo użytkowania wieczystego wygasało. Użytkownik wieczysty lub jego spadkobierca, aby móc ponownie korzystać z nieruchomości musiał zawnioskować o prawo dysponowania gruntem, oraz wnieść tzw. pierwszą opłatę za użytkowanie w wysokości 15-25%  wartości nieruchomości (zob. art. 72 ust. 2 u.o.g.n.).

Jak jest obecnie?

Po 1 września 2017 roku o nabycie nieruchomości bez przetargu może ubiegać się osoba która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat. Dodatkowym warunkiem jest wymóg zabudowania nieruchomości na podstawie zezwolenia na budowę lub legalizacja zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach.

Nowelizacją, której celem jest ochrona dotychczasowych użytkowników wieczystych, wprowadzono także możliwość przedłużenia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości -bez konieczności organizowania przetargu - z osobami, które co prawda nie zgłosiły żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą jego wygaśnięcia, ale deklarują chęć dalszego korzystania z nieruchomości.

Ponadto przy zawarciu kolejnej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, o której mowa w art. 37 ust. 3a pkt 2, nie będzie obowiązku poniesienia pierwszej opłaty, jeżeli od wygaśnięcia użytkowania wieczystego nie upłynęły 3 lata.

Przykład

12 września 1977 roku Gmina B. zawarła z zakładem X umowę użytkowania wieczystego gruntu na okres 40 lat. Wartość gruntu objętego użytkowaniem wieczystym została oszacowana w umowie na 100 tysięcy złotych. W roku 1978 r. wybudowano budynki należące do Zakładu i rozpoczęto trwającą do chwili obecnej produkcję. 5 września 2017 roku zakład X złożył wniosek do urzędu gminy B. o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego na okres 99 lat. 12 września 2017 roku urząd gminy B wydał decyzję pozytywną, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na 16 września 2017 roku.

W podanym przykładzie zwolnienie z przetargu było możliwe ponieważ zakład X, spełnił przesłankę wynikającą z art. 71 ust. 3a pkt 2 ustawy, tj. użytkował nieprzerwanie od 10 lat nieruchomość będącą przedmiotem umowy. Gdyby zakład zawiesił działalność na pewien okres w ciągu ostatnich 10 lat użytkowania wieczystego, konieczne byłoby ubieganie się o przedłużenie użytkowania wieczystego w drodze przetargu.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami odformalizowała po części procedury związane z przedłużaniem umów, wprowadziła nowe uprawnienia dla użytkowników wieczystych i dzierżawców. Nowe przepisy rodzą jednak wiele wątpliwości, które zapewne rozstrzygać będziemy na drodze sądowo-administracyjnej.

Stan prawny na: 03.10.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00