Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa dla użytkowników wieczystych


pożyczka hipoteczna

W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) [dalej zwanej „ustawą” lub „u.o.g.n.”]. Celem wprowadzonych zmian jest między innymi umożliwienie stopniowego przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości we własność oraz  uproszczenie i doprecyzowanie zasad dotyczących przedłużania umów z dotychczasowymi użytkownikami, bądź ich spadkobiercami. Najistotniejsze zmiany dla użytkowników wieczystych wprowadzone nowelizacją dotyczą:

 Jak było przed nowelizacją?

Przed 1 września 2017 roku wygaśnięcie użytkowania wieczystego z powodu upływu terminu, na który było ustanowione, wiązało się z koniecznością sprzedaży bądź ponownego oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Prowadziło to do sytuacji, w której właściciel gruntu objętego użytkowaniem wieczystym był zobowiązany jedynie do zapłaty na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia za budynki usytuowane na nieruchomości. Po wypłaceniu należności nieruchomość mogła zostać sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste wyłącznie w drodze przetargu, a osobie, która ją dotychczas użytkowała wieczyście, nie przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości.

Przed nowelizacją obowiązek organizowania przetargu obejmował również sytuacje, gdy użytkownik wieczysty lub jego spadkobierca, nie dochował terminu na złożenie wniosku o zawarcie umowy na kolejny okres, wówczas prawo użytkowania wieczystego wygasało. Użytkownik wieczysty lub jego spadkobierca, aby móc ponownie korzystać z nieruchomości musiał zawnioskować o prawo dysponowania gruntem, oraz wnieść tzw. pierwszą opłatę za użytkowanie w wysokości 15-25%  wartości nieruchomości (zob. art. 72 ust. 2 u.o.g.n.).

Jak jest obecnie?

Po 1 września 2017 roku o nabycie nieruchomości bez przetargu może ubiegać się osoba która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat. Dodatkowym warunkiem jest wymóg zabudowania nieruchomości na podstawie zezwolenia na budowę lub legalizacja zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach.

Nowelizacją, której celem jest ochrona dotychczasowych użytkowników wieczystych, wprowadzono także możliwość przedłużenia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości -bez konieczności organizowania przetargu - z osobami, które co prawda nie zgłosiły żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą jego wygaśnięcia, ale deklarują chęć dalszego korzystania z nieruchomości.

Ponadto przy zawarciu kolejnej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, o której mowa w art. 37 ust. 3a pkt 2, nie będzie obowiązku poniesienia pierwszej opłaty, jeżeli od wygaśnięcia użytkowania wieczystego nie upłynęły 3 lata.

Przykład

12 września 1977 roku Gmina B. zawarła z zakładem X umowę użytkowania wieczystego gruntu na okres 40 lat. Wartość gruntu objętego użytkowaniem wieczystym została oszacowana w umowie na 100 tysięcy złotych. W roku 1978 r. wybudowano budynki należące do Zakładu i rozpoczęto trwającą do chwili obecnej produkcję. 5 września 2017 roku zakład X złożył wniosek do urzędu gminy B. o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego na okres 99 lat. 12 września 2017 roku urząd gminy B wydał decyzję pozytywną, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na 16 września 2017 roku.

W podanym przykładzie zwolnienie z przetargu było możliwe ponieważ zakład X, spełnił przesłankę wynikającą z art. 71 ust. 3a pkt 2 ustawy, tj. użytkował nieprzerwanie od 10 lat nieruchomość będącą przedmiotem umowy. Gdyby zakład zawiesił działalność na pewien okres w ciągu ostatnich 10 lat użytkowania wieczystego, konieczne byłoby ubieganie się o przedłużenie użytkowania wieczystego w drodze przetargu.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami odformalizowała po części procedury związane z przedłużaniem umów, wprowadziła nowe uprawnienia dla użytkowników wieczystych i dzierżawców. Nowe przepisy rodzą jednak wiele wątpliwości, które zapewne rozstrzygać będziemy na drodze sądowo-administracyjnej.

Stan prawny na: 03.10.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Sprawdzanie informacji o kontrahencie - nowe przepisy Ordynacji

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy m.in. pozwolą na uzyskanie od organów podatkowych informacji o sytuacji podatkowej...

Torebki foliowe - 2018

2 January 2018
Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami  wprowadzona zostaje opłata recyclingowa dotycząca tak zwanych reklamówek.

Rewolucyjne zmiany w podatkach wdrożyć muszą podatnicy przy wsparciu doradców podatkowych - depesza Polskiej Agencji Prasowej

28 December 2017
Grudzień to czas, w którym zarówno podatnicy, jak i doradcy podatkowi muszą zmierzyć się z lawiną zmian przepisów, które zazwyczaj wchodzą w życie z...

Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu

11 December 2017
Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych...

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2018 rok

24 November 2017
Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie...

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00