Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa dla użytkowników wieczystych


pożyczka hipoteczna

W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) [dalej zwanej „ustawą” lub „u.o.g.n.”]. Celem wprowadzonych zmian jest między innymi umożliwienie stopniowego przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości we własność oraz  uproszczenie i doprecyzowanie zasad dotyczących przedłużania umów z dotychczasowymi użytkownikami, bądź ich spadkobiercami. Najistotniejsze zmiany dla użytkowników wieczystych wprowadzone nowelizacją dotyczą:

 Jak było przed nowelizacją?

Przed 1 września 2017 roku wygaśnięcie użytkowania wieczystego z powodu upływu terminu, na który było ustanowione, wiązało się z koniecznością sprzedaży bądź ponownego oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Prowadziło to do sytuacji, w której właściciel gruntu objętego użytkowaniem wieczystym był zobowiązany jedynie do zapłaty na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia za budynki usytuowane na nieruchomości. Po wypłaceniu należności nieruchomość mogła zostać sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste wyłącznie w drodze przetargu, a osobie, która ją dotychczas użytkowała wieczyście, nie przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości.

Przed nowelizacją obowiązek organizowania przetargu obejmował również sytuacje, gdy użytkownik wieczysty lub jego spadkobierca, nie dochował terminu na złożenie wniosku o zawarcie umowy na kolejny okres, wówczas prawo użytkowania wieczystego wygasało. Użytkownik wieczysty lub jego spadkobierca, aby móc ponownie korzystać z nieruchomości musiał zawnioskować o prawo dysponowania gruntem, oraz wnieść tzw. pierwszą opłatę za użytkowanie w wysokości 15-25%  wartości nieruchomości (zob. art. 72 ust. 2 u.o.g.n.).

Jak jest obecnie?

Po 1 września 2017 roku o nabycie nieruchomości bez przetargu może ubiegać się osoba która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat. Dodatkowym warunkiem jest wymóg zabudowania nieruchomości na podstawie zezwolenia na budowę lub legalizacja zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach.

Nowelizacją, której celem jest ochrona dotychczasowych użytkowników wieczystych, wprowadzono także możliwość przedłużenia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości -bez konieczności organizowania przetargu - z osobami, które co prawda nie zgłosiły żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą jego wygaśnięcia, ale deklarują chęć dalszego korzystania z nieruchomości.

Ponadto przy zawarciu kolejnej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, o której mowa w art. 37 ust. 3a pkt 2, nie będzie obowiązku poniesienia pierwszej opłaty, jeżeli od wygaśnięcia użytkowania wieczystego nie upłynęły 3 lata.

Przykład

12 września 1977 roku Gmina B. zawarła z zakładem X umowę użytkowania wieczystego gruntu na okres 40 lat. Wartość gruntu objętego użytkowaniem wieczystym została oszacowana w umowie na 100 tysięcy złotych. W roku 1978 r. wybudowano budynki należące do Zakładu i rozpoczęto trwającą do chwili obecnej produkcję. 5 września 2017 roku zakład X złożył wniosek do urzędu gminy B. o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego na okres 99 lat. 12 września 2017 roku urząd gminy B wydał decyzję pozytywną, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na 16 września 2017 roku.

W podanym przykładzie zwolnienie z przetargu było możliwe ponieważ zakład X, spełnił przesłankę wynikającą z art. 71 ust. 3a pkt 2 ustawy, tj. użytkował nieprzerwanie od 10 lat nieruchomość będącą przedmiotem umowy. Gdyby zakład zawiesił działalność na pewien okres w ciągu ostatnich 10 lat użytkowania wieczystego, konieczne byłoby ubieganie się o przedłużenie użytkowania wieczystego w drodze przetargu.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami odformalizowała po części procedury związane z przedłużaniem umów, wprowadziła nowe uprawnienia dla użytkowników wieczystych i dzierżawców. Nowe przepisy rodzą jednak wiele wątpliwości, które zapewne rozstrzygać będziemy na drodze sądowo-administracyjnej.

Stan prawny na: 03.10.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Z pamiętnika księgowego „Terminy płacenia podatków”

13 November 2017
Panu Marcin nie bardzo wiedział o co chodzi z terminami płacenia podatków. Do tej pory, z uwagi na nową działalność i dużo kosztów na start nie zapłacił ani grosza.

Zmiany w CIT dotyczące kosztów pośrednich w 2018 r

6 October 2017
W projekcie zmian Ustawy CIT i PIT, które to zmiany mają obowiązywać od 2018 roku, projektodawcy zmienili brzmienie przepisu, definiującego dzień poniesienia kosztu. Zakłada on,...

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa dla użytkowników wieczystych

6 October 2017
W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) [dalej zwanej „ustawą” lub...

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług począwszy od 1 lipca 2017 roku usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie są już objęte zwolnieniem z VAT.

6 October 2017

Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US

6 October 2017
23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej,...

Z pamiętnika księgowego - druga firma

6 October 2017
Pan Marcin przyszedł do Eryka z nowo poślubioną żoną. Czyżby żona miała teraz prowadzić dobrze prosperująca restaurację? Czasem tak się zdarza, doradcy są przyzwyczajeni. Okazało się że...

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

13 September 2017
1 czerwca 2017 roku weszła w życie  nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych   (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) wprowadzająca nowe przepisy...

Zmiana podatku u źródła od biletów lotniczych

11 September 2017
12 sierpnia br., weszła w życie ustawa, która rozwiązuje problem przedsiębiorców, kupujących bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa znosi obowiązek...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00