Pakiety medyczne dla pracowników, a podatek VAT


8

Pracodawcy w celu uatrakcyjnienia warunków zatrudnienia oferują swoim pracownikom lub zleceniobiorcom dodatkowe pakiety socjalne w postaci usług medycznych. Ich zakup może być finansowany w całości przez podmiot gospodarczy, może też być w całości lub chociażby częściowo finansowany przez pracownika. Pojawiają się wątpliwości, jak prawidłowo rozliczyć przekazanie lub sprzedaż tego typu świadczeń w świetle przepisów VAT.

W przypadku sfinansowania pakietów medycznych w całości przez pracodawcę mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług. Generalnie opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usługi, jednakże zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oznacza to również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W związku z tym pracodawca powinien wykazać wartość przekazanych pakietów jako sprzedaż usług, stosując taką samą stawkę VAT jaka miałaby zastosowanie przy ich sprzedaży. Potwierdzają to interpretacje indywidualne, m.in.  interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1374/14/MN.

Część organów podatkowych ma odmienne zdanie w powyższej kwestii. Pojawiają się interpretacje indywidualne, zgodnie z którymi w przypadku usług zwolnionych z podatku VAT (a do takich należą m.in. usługi medyczne) nie mają zastosowania przepisy art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2016 r., nr IBPP3/4512-395/16-2/SR, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 marca 2016 r., nr ILPP3/4512-1-241/15-4/NF czy też  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 października 2016 r., nr IPPP2/4512-534/16-4/AO. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 lutego 2015 r.: „przepis art. 8 ust. 2 u.p.t.u., odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku”.

W przypadku sprzedaży pakietów medycznych pracownikom za cenę zakupu wątpliwości jest dużo mniej – taka czynność podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ustawowych zwolnień. Zgodnie z art.8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W związku z tym odsprzedaż pakietów medycznych może skorzystać ze zwolnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 18 - 19a ustawy o VAT.

Pewne problemy stwarza natomiast ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku odsprzedaży pakietów po obniżonej cenie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w takim przypadku należy zastosować nie kwotę zapłaconą przez pracownika, a wartość rynkową usługi. Jako podstawa podawany jest art. 32 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek mający wpływ na obniżenie wynagrodzenia, organ podatkowy ma prawo na określenie wynagrodzenia zgodnie z wartością rynkową. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2016 r., nr PT8.8101.77.2016/PBD.

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00