Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych


paragon

Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy nie wprowadzają wiele zmian, niemniej minister poszerzył nieznacznie katalog usług, które nie są objęte zwolnieniem z kas.

Limit wysokości obrotu zwalniający ze stosowania kas fiskalnych został utrzymany na dotychczasowym poziomie, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (par. 3 rozporządzenia). Dla tych ostatnich kwota ta liczona jest w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym, więc praktycznie oznacza, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w połowie roku podatkowego, to dla niego limit wynosi 10.000,00 zł.

Paragraf 2 rozporządzenia zwalnia do końca 2018 roku z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych czynności wymienione w załączniku do tego aktu. W porównaniu do 2017 r. katalog tych czynności zmienił się nieznacznie – wykreślono z niego jedynie usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i SKOK.

W par. 4 rozporządzenia, podobnie jak w poprzednich latach, zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3, a więc czynności, których wykonywanie rodzi obowiązek stosowania kasy, bez względu na wielkość obrotu.

Katalog ten, w porównaniu do poprzedniego roku, został poszerzony o:

  1. a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  2. b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  3. c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

W nowym rozporządzeniu utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia.

Przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu stanowią, że podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2018 r., w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym do końca 2017 r.

Natomiast w przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2018 r. a nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 nowego rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ten okres przejściowy dotyczy na przykład czynności dodanych w nowym rozporządzeniu do katalogu usług wyłączonych ze zwolnień ze stosowania kas fiskalnych, a więc np. usług wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, a także usług w zakresie wymiany walut.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454)

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Nowa wyższa stawka podatku ryczałtowego od najmu prywatnego

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5%, ale tylko do limitu przychodów 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka...

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00